Hoe bereken ik mijn inkomstenbelasting? kvk.nl/tools-en-platformen/rekentool-inkomstenbelasting-2022/      Achtergrond Wet inkomstenbelasting 2001 Onder andere door het inventieve karakter van de belastingplichtigen... Vorige

Wet IB 2001 (doel)

Doel van de belastingwijziging

De belastingwijziging had tot doel om de verkleining van de bedragen waarover belasting geheven werd, tegen te gaan. Doordat o.a. een aantal aftrekposten is vervallen, is de belastinggrondslag verbreed. Tevens werd, volgens de doelstelling van de belastingherziening, een meer rechtvaardige belastingheffing beoogd met een aansluiting op de maatschappelijke trend van emancipatie en individualisering. Tenslotte diende de belastingwijziging de positie van Nederland ten opzichte van de omliggende landen veilig te stellen door een duurzame economische ontwikkeling en de werkgelegenheid te stimuleren door een kleinere wig.

De belangrijkste wijzigingen van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) ten opzichte van het belastingstelsel van de vorige eeuw zijn:

- verlaging van de tarieven van loon- en inkomstenbelasting;

- vereenvoudiging van het systeem (minder aftrekposten) en verbetering van de

  tariefstructuur;

- invoer van een belasting op vermogen (afschaffing van de vermogensbelasting) tegen

  een vast tarief en rendement;

- individualisering van het inkomen (partners zijn individueel belast);

- vergroting van het verschil tussen werkenden en niet- werkenden;

- vergroening, d.w.z. dat belasting geheven wordt over milieuaantastende activiteiten.

Financiering

De met de invoering gepaard gaande lagere baten voor de overheid zijn voornamelijk gecompenseerd door een BTW verhoging tot 19 % en milieuheffingen.

 

In 2015 komt een einde aan belastingfaciliteiten voor in het buitenland woonachtige in Nederland werkende personen. Voor wie in het buitenland woont en belastingplichtige is en in Nederland inkomen geniet, gold de keuzeregeling tot 2015. Door te kiezen voor de Nederlandse belastingplicht kon gebruik gemaakt worden van heffingskortingen, aftrekposten en vooral de hypotheekrenteaftrek op een woning.... Volgende
Back to home

Oplossingen