De waarde van het vruchtgebruik wordt berekend door een op basis van een tabel vast te stellen factor (kapitalisatiefactor) te vermenigvuldigen met 6 %. Deze factor hangt af van de leeftijd van de gebruiker. De waarde van het bloot eigendom is het verschil van het vol eigendom van uw vermogen en de waarde van het vruchtgebruik. Zie ook: het Uitvoeringsbesluit... Vorige

Clausules - uitsluitingsclausule

De uitsluitingsclausule vervalt. Het gebruik van de insluitingsclausule is optioneel. Memorie van antwoord. Quote:

Hoewel uitgangspunt van de initiatiefnemers is dat echtelieden voortaan in een beperkte gemeenschap van goederen huwen, kan om allerlei redenen behoefte bestaan om bij erfrechtelijke verkrijgingen en giften de testateur en de schenker de mogelijkheid te geven om te bepalen dat hetgeen verkregen wordt wél in de gemeenschap valt. Hiermee kunnen zij, althans wat erfrechtelijke verkrijgingen en giften betreft, de rechtsgevolgen van de algehele gemeenschap van goederen bewerkstelligen. Zij zijn daarbij vrij om daaraan voorwaarden te verbinden die zij wenselijk vinden, op gelijke wijze als dat nu ook al het geval is bij de uitsluitingsclausule. Zo kunnen zij bepalen dat het in de gemeenschap vallen beperkt is tot bepaalde situaties, bijvoorbeeld als het huwelijk eindigt door overlijden van één van de echtgenoten. Zij kunnen daarbij zowel bepalen dat de erfrechtelijke verkrijging of de gift onder ontbindende voorwaarde tot het privévermogen van de erfgenaam of begiftigde behoort en pas in geval van overlijden in de gemeenschap valt, als dat de erfrechtelijke verkrijging of de gift tot de gemeenschap behoort en pas in geval van echtscheiding tot het privévermogen gaat behoren. Zij kunnen aan het vallen in de gemeenschap ook één of meer andere voorwaarden verbinden die facultatief of cumulatief werken. Deze vrijheid hebben erflaters en schenkers overigens ook al naar huidig recht met betrekking tot de uitsluitingsclausule. In de notariële praktijk blijkt dat van die vrijheid op grote schaal gebruik wordt gemaakt. In tegenstelling tot uitsluitingsclausules wordt de insluitingsclausule overigens niet bindend, zoals de initiatiefnemers in de reactie op de Afdeling advisering van de Raad van State (nr. 4, p. 2) reeds hebben opgemerkt.

Unquote

 

21 maart 2017: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33987_initiatiefvoorstel_swinkels. 28 maart is de wet aangenomen.

Quote

33.987. Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD)  beperkt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht.

Met dit voorstel wordt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld en bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast. Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed.

Unquote

memorie_van_antwoord_van_de/document3/f=/vk8hcm6e5hwb.pdf

 en http://bit.ly/dfs230-beperkte-gemeenschap-standaardregeling

**************************************************************

 

*******************************************************************************

Als u uw familievermogen aan uw kind wilt schenken, maar niet, na scheiding, aan de partner van uw kind dan kunt u een clausule opnemen. Als u wilt voorkomen dat uw schenking in de gemeenschap van goederen valt van uw kind, dan kunt u schenken met een uitsluitingsclausule. Daarmee sluit u uit dat uw schenking in de huwelijksgoederengemeenschap valt en komt de schenking alleen aan uw kind toe en niet aan de partner. Zeker als uw schoonkind ondernemer is met het risico van faillissement, is een testament met een uitsluitingsclausule van belang. Al lijkt het dat huwelijkse voorwaarden bescherming bieden, is de bescherming al verdwenen als er een verrekenbeding in opgenomen is.

U kunt de uitsluitingsclausule zo formuleren dat deze alleen geldt bij scheiding (zachte uitsluitingsclausule). Bij overlijden geldt de clausule niet en valt de schenking in de gemeenschap van goederen. Of ook bij overlijden (harde uitsluitingsclausule). De uitsluiting is nog groter bij een tweetrapsmaking.

 

Als de schenking notarieel plaatsvindt, kan de uitsluitingsclausule in de notariële akte opgenomen worden. Als u niet notarieel schenkt, bijvoorbeeld via een overboeking, dan kunt u in de omschrijving het woord uitsluitingsclausule vermelden. De uitsluitingsclausule kunt u alleen vastleggen bij het doen van de schenking en niet achteraf!

Van belang is dat het geschonkene apart gehouden wordt. Als het bedrag gebruikt wordt of vermengd raakt met niet uitgesloten vermogen, dan vervalt de uitsluitingsclausule.

 

Ouders hebben recht op de opbrengst van datgene dat zij aan hun minderjarige kinderen hebben geschonken. In geval van scheiding krijgt uw ex-partner een deel van de opbrengst van uw schenking. Om dat te voorkomen kunt u schenken onder uitsluiting van ouderlijk vruchtgenot.

 

De uitsluitingsclausule vervalt. Het gebruik van de insluitingsclausule is optioneel. Memorie van antwoord. Quote: Hoewel uitgangspunt van de initiatiefnemers is dat echtelieden voortaan in een beperkte gemeenschap van goederen huwen, kan om allerlei redenen behoefte bestaan om bij erfrechtelijke verkrijgingen en giften de testateur en de schenker de mogelijkheid te geven... Volgende
Back to home

Oplossingen