In plaats van schenken kunt u bij grotere bedragen vaak beter lenen en kwijtschelden ter beperking van schenkbelasting. Hiervoor gelden wel voorwaarden zoals marktconforme rente. Bij een te lage rente kan weer sprake zijn van schenking.    Twee methodes van lenen aan de familie zijn/waren: 1.   Lening... Vorige

Renteloze lening

Sinds 2010 is het voordeel van de direct opeisbare renteloze of laagrentende lening van ouders aan kinderen vervallen. De renteloze lening of laagrentende lening wordt beschouwd als schenking van het vruchtgebruik van een lening. De rente wordt gesteld op 6 % en moet betaald worden. Bij een lagere rente wordt het verschil belast.

Als u een lening verstrekt heeft, zult u door het ontbreken van overgangsrecht, teleurgesteld zijn. De oplossing is om rente te gaan betalen of de opeisbaarheid te laten vervallen en marktrente te betalen.

  BEM clausule staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen Ouders of grootouders willen een spaarrekening openen voor kind of kleinkind zonder dat het kind of kleinkind het geld op kan nemen. Dat kan via schenken/nalaten onder bewind via een akte of een testament of een BEM clausule. Deze clausule kan opgenomen worden in een spaarovereenkomst en voorkomt... Volgende
Back to home

Oplossingen