Vermogen overhevelen en zeggenschap behouden kan ook door oprichting van een familiestichting of een buitenlandse trust. Bij de familiestichting brengen de ouders vermogen in en geven een lening aan de kinderen om participaties in het fonds te kopen, waarvan het beheer door de ouders gevoerd wordt. Evenals in vorige situaties kunt u de lening geleidelijk kwijtschelden.... Vorige

Lenen aan de familie - heel voordelig!

 

 

In plaats van schenken kunt u bij grotere bedragen vaak beter lenen en kwijtschelden ter beperking van schenkbelasting. Hiervoor gelden wel voorwaarden zoals marktconforme rente. Bij een te lage rente kan weer sprake zijn van schenking. 

 

Twee methodes van lenen aan de familie zijn/waren:

1.   Lening van ouders aan kinderen voor een woning

Als u niet wilt schenken, maar uw kinderen wel op oudere leeftijd wilt helpen, is ondersteuning bij de aankoop van een huis een goede oplossing. U helpt uw kind niet alleen bij een van de belangrijkste investeringen maar het kan ook voor u aantrekkelijk zijn om fiscale redenen.

 

De keuze kan zijn:

a. een lening geven aan uw kind;

b. zekerheid stellen voor een lening die uw kind bij een financier aangaat.

 

Ad a.   Door een lening te verstrekken aan uw kind kan uw kind mogelijk het huis kopen dat op grond van het inkomen niet haalbaar was of alleen tegen de hoge lasten van een tophypotheek. Fiscaal geldt:

  • de door uw kind betaalde rente is aftrekbaar en valt in Box 1;
  • de door u ontvangen rente is onbelast maar uw vordering valt onder de vermogensrendementsheffing in Box 3.

Niet alleen worden opslagen voorkomen die door de banken in rekening gebracht worden bij tophypotheken en de notariskosten. Rente en afsluit kosten zijn aftrekbaar. U kunt daarbij een rente afspreken die maximaal 25 % afwijkt van de marktrente zonder dat sprake is van schenking. U hoeft geen hypotheek te vestigen maar wel een regulier aflossingsschema overeen te komen als bij een bancaire lening. Dus lineair of een annuïteit met een aflossing op 31 december. Het is van belang een leningovereenkomst op te maken. Dit kan onderhands met vermelding van hoofdsom, looptijd, aflossing, rente en kosten,  zekerheden en voorwaarden van opeisbaarheid.

Bij een additionele banklening wordt gekort op de potentiële lening in verband met de familielening. Let op de informatieplicht uiterlijk 1 maand na het einde van het kalenderjaar op straffe van verlies van de aftrek.

 

Let op: om fiscale reden of in verband met een mogelijke calamiteit als overlijden kan het de voorkeur verdienen het leningbedrag over te maken met vermelding van “oversluiten bestaande lening” en zekerheid te vestigen in de vorm van een pos/neg verklaring of hypotheek te vestigen.

 

Ad b. Als u geen vrije middelen heeft en wel overwaarde op uw woning, kunt u zekerheid bieden aan de financier van uw kind. Door een tweede hypotheek op uw woning te laten vestigen, kunt u de kosten voor uw kind verminderen. Er is geen sprake meer van een tophypotheek voor uw kinderen.

 

Zowel in geval a. als in geval b. wordt u beperkt in de beschikkingsmacht over uw geld respectievelijk uw huis. In beide gevallen loopt u een risico. Enerzijds is het mogelijk dat de lening niet terugbetaald wordt, anderzijds kan de financier zijn rechten uit hoofde van de tweede hypotheek uitoefenen. Als alternatief voor schenken blijven deze opties interessant. Uw lening kunt u het beste in het uiterste als een schenking beschouwen zodat het niet tot een familieruzie kan leiden.

 

Let op: 

 1. als u uw kind wil helpen bij de aankoop van een woning, overweegt u misschien een (familie) lening als deel van de financiering. Deze lening wordt door de bank meegenomen bij de berekening van de draagkracht. De lening van de bank wordt daardoor gekort. Als u bereid bent een deel van de lening of de rente kwijt te schelden verwacht u dat de banklening daardoor verhoogd wordt. Dat is het geval als u een harde schriftelijke toezegging doet voor bijvoorbeeld 10 jaar ter hoogte van de schenkingvrijstelling. Het probleem is dat de Belastingdienst de kwijtschelding ziet als een aanspraak van het kind op u. Deze aanspraak wordt gewaardeerd als een periodieke uitkering en gezien als één schenking van de gekapitaliseerde waarde.

2. de familielening moet voldoen aan de vereisten voor woningfinanciering geldend vanaf 2013.

3. als u een lening van een instelling die renseigneringsplichtig is, vervangt door een lening van familie of van uw BV, dan moet u zelf de Belastingdienst informeren. Zie belastingsdienst.nl onder belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/koopwoning/content/renteaftrek-hypotheek-lening-eigen-woning-familie-bv-buitenlandse-bank. Uw risico is dat de rente niet aftrekbaar is als u niet aan de voorwaarden voldoet.

4. als u een lening afsluit bij een geldgever die zelf niet verplicht is opgave te doen, dan moet u zelf de (familie)lening opgeven. Zie Belastingdienst onder belastingdienst/prive/internationaal/werken_wonen/regels_voor_hypotheek_leningen_vanaf_2013/lening_eigen_woning_bij_familie_uw_bv_of_een_niet_in_nederland_gevestigde_bank

 

Lenen ter financiering van een onderneming

Lenen aan een kind voor een onderneming moet zakelijk zijn. De lening moet ook door een bank gegeven kunnen worden. Er moeten voldoende zekerheden gevraagd worden en bij betalingsachterstand moet voldoende gedaan worden om de vordering te innen (invorderingsmaatregelen). Onzakelijk is bijvoorbeeld onvoldoende zekerheden en slechte contractuele vastlegging. Een oplossing is om een commanditaire vennootschap op te zetten met de BV van uw kind. U bent commanditair vennoot en uw kind is beherend vennoot. Aangezien u quasi-ondernemer bent, is het zakelijk element makkelijker aan te geven.

Sinds 2010 is het voordeel van de direct opeisbare renteloze of laagrentende lening van ouders aan kinderen vervallen. De renteloze lening of laagrentende lening wordt beschouwd als schenking van het vruchtgebruik van een lening. De rente wordt gesteld op 6 % en moet betaald worden. Bij een lagere rente wordt het verschil belast. Als u een lening verstrekt heeft, zult u door... Volgende
Back to home

Oplossingen