Vaak zal het inkomen door beide partners ingebracht worden. Het is van belang om de rekeningen, als deze op beider naam staan, voort te zetten op één naam of te blokkeren. Periodieke overschrijvingen, machtigingen, creditcard, bankpassen kunnen het beste geblokkeerd worden of in overleg ingetrokken worden. Het fiscaal partnerschap eindigt vanaf het verzoek... Vorige

Alimentatie aftrekbaar

Aftrekbare partneralimentatie: belastingdienst.nl/alimentatie_betalen_voor_uw_ex_partner/alimentatie_betalen_voor_uw_ex_partner 

 

Alimentatie (zie Wet limitering alimentatie). Zie op rechtspraak.nl onder Expertgroep AlimentatienormenDe alimentatienormen zijn gebaseerd op draagkracht. Dit hangt af van inkomen, vermogen en leefpatroon. Zie Tremanormen en adviezen van de Nederlande Vereniging voor Rechtspraak (nvvr.org).

Om uw recht op alimentatie ook waar te maken kunt u een beroep doen op lbio.nl. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een overheidsinstelling. 

 

Kinderen

Vanaf 2015 is de aftrek voor alimentatie vervallen. Zie op belastingdienst.nl onder alimentatie. Zie ook op lbio.nl onder voordeel-kinderalimentatie-vervalt-per-1-januari-2015.

Voor 2015: wettelijk is vastgesteld dat er een alimentatieplicht is voor kinderen tot 18 jaar. Daarnaast is er een onderhoudsplicht voor kinderen van 18 jaar tot 21 voor de kosten van levensonderhoud en voor studie. Deze alimentatie is niet aftrekbaar bij ouders en niet belast bij kinderen. Mogelijk is de alimentatie aftrekbaar als buitengewone lasten als uw kind bij de ex-partner woont, u geen recht heeft op kinderbijslag en uw kind geen studiefinanciering ontvangt. Uitgaven voor kosten van levensonderhoud van kinderen zijn forfaitair aftrekbaar. Zie op belastingdienst.nl onder alimentatieLet op: spreek af dat de kinderbijslag bij één ouder komt om aftrek mogelijk te maken.

 

De kinderalimentatie is afhankelijk van de kosten van de kinderen, de betaler van deze kosten en de draagkracht en verdiencapaciteit van de ouders. Meer op nibud.nl onder consumenten/kinderalimentatie.  En als er sprake van betalingsweigering, doe dan beroep op www.lbio.nl

 

Partner

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de draagkracht en het inkomen van de echtgenoten. Daarnaast zijn de individuele behoeften van de alimentatiegerechtigde van belang. Bij vaststelling van de behoeften wordt uitgegaan van voortzetting van de levensstandaard van de alimentatiegerechtigde. De kostwinnaar is verplicht om maximaal 12 jaar in het levensonderhoud van de ex-partner bij te dragen. Dit bedrag is geïndexeerd en wordt vastgesteld nadat de alimentatie van de kinderen bepaald is. De indexatie kan vervallen indien dit vastgesteld is in het echtscheidingsconvenant. De termijn van 12 jaar geldt niet voor huwelijken zonder kinderen met een duur van minder dan vijf jaar. Dan geldt als betalingsperiode de werkelijke duur van het huwelijk. Soms kan de termijn van 12 jaar worden verlengd.

 

De alimentatie eindigt bij het overlijden van de alimentatieplichtige. Ook bij hertrouwen, samenwonen van de alimentatiegerechtigde of als de alimentatiegerechtigde zelf in het levensonderhoud kan voldoen. De alimentatie kan aangepast worden bij ontslag of pensionering van de alimentatieplichtige. De alimentatie is aftrekbaar in het lopend jaar bij de alimentatieplichtige in Box 1, vervolgens Box 3 en Box 2. Het resterend bedrag is aftrekbaar in opvolgende jaren. De alimentatie is belast in Box 1 bij de alimentatiegerechtigde als periodieke uitkering.

 

Bij een periodieke alimentatie zal de alimentatiegerechtigde geen inkomen meer ontvangen in geval van overlijden van de ex-partner. Om dat te voorkomen kan een overlijdensrisicoverzekering worden gesloten op het leven van de ex-partner.

 

Let op: de alimentatiegerechtigde kan bij het einde van de alimentatieperiode in een liquiditeitsprobleem terechtkomen. Het gebrek aan financiële middelen moet dan leiden tot aanpassing van het uitgavenniveau en verandering van de levenswijze.

 

Als gekozen wordt voor eenmalige afkoop is de afkoop aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost en is de ontvangst belast tegen een progressief tarief. Het middelen met inkomen van andere jaren is een mogelijkheid.

 

De alimentatie mag eenmalig afgekocht worden. Dit kan plaatsvinden:

  • in contanten;
  • als koopsom voor een uitkering. De koopsom is niet aftrekbaar en de uitkeringen zijn belast volgens de saldomethode;
  • als bedrag voor de aankoop van een lijfrente door de alimentatiegerechtigde. Voordeel is dat het bedrag ineens aftrekbaar is en mogelijk via een periodiek bedrag jaarlijks tegen een lager tarief afgerekend wordt;
  • door onherroepelijke begunstiging van een bestaande lijfrente;
  • door overbedeling bij de boedelverdeling. Dat kan zijn doordat de alimentatiegerechtigde extra bezittingen, zoals het huis of een verzekeringspolis, ontvangt.

 

Het risico bestaat dat de betaling van de maandelijkse alimentatiebetaling niet door de alimentatieplichtige nagekomen wordt. Afkoop is dan een oplossing.

De alimentatieplichtige neemt wel een risico te betalen zonder dat er nog alimentatie verplicht is, bijvoorbeeld wegens hertrouwen. Daarom wordt soms een deelafkoop voor een dalend aantal jaren (bijvoorbeeld vijf jaar) gedaan, waarna de alimentatieverplichting herleeft.

 

Als het inkomen van de alimentatiegerechtigde onder de bijstandsgrens valt kan om bijstand gevraagd worden. De gemeente zal zo mogelijk de uitkering verhalen op de alimentatieplichtige.

21 mei 2019. Wet herziening partneralimentatie is aangenomen: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van  De alimentatieplicht is verkort van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Met uitzonderingen voor huwelijken met kinderen jonger dan 12... Volgende
Back to home

Oplossingen