25 juni 2015: overheidsschuld cbs/ Staline: helft-overheidsschuld-in-buitenlandse-handen.htm   13 april 2015. Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2015 van de Raad van State. Ondanks een dalend begrotingstekort tot... Vorige

Schuldhulpverlening

Beslagvrije voet: belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/betalenenontvangen/content/hulpmiddel-bereken-de-beslagvrije-voet

 

Let op: schuldsanering via WSNP (na 3 jaar tot 5 jaar schuldenvrij opnieuw beginnen) is beter dan een faillissement (schulden blijven bestaan) maar:

  • strenge voorwaarden en eis van goede trouw en medewerking
  • verlies beschikkingsmacht over vermogen. Mogelijk verkoop van goederen of gedwongen verhuizing
  • aanstelling van een bewindvoerder
  • publicatie in de Staatscourant.

 

Als de problemen groot zijn, kan schuldhulpverlening een oplossing zijn. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_schuldsanering_natuurlijke_personen. De alternatieven zijn: minnelijk en wettelijk traject schuldhulpverlening, schuldbemiddeling, schuldsanering (via een saneringskrediet van een Gemeentelijke Kredietbank), inkomensbeheer en budgetbegeleiding.

 

De regelgeving Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is nu vervat in de Faillissementswet: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20070417/memorie_van_antwoord/document3/f=/w29942c.pdf, https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvhwtbnzpbzzc/vhflory6hovv/f=y.pdf,  http://wetten.overheid.nl/BWBR0031331/2016-11-11 , http://wetten.overheid.nl/BWBR0011874/2001-01-01. Faillissementswet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01

Zie ook: Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

 

Natuurlijk moet je zo snel mogelijk proberen zelf je schulden te regelen. Zie op een site van nibud onder zelfjeschuldenregelen.

Doordat schuldeisers hun vordering innen, kunt u in de problemen komen omdat u onvoldoende middelen heeft om te leven. Daar wordt bescherming voor geboden door de beslagvrije voet. Die kunt u zelf berekenen: http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Regeringsnieuws

Zie rijksoverheid.nl

Quote. Nieuwsbericht | 13-04-2016 | 14:17

Mensen met schulden kunnen vanaf vandaag makkelijker berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden belegd. De zogenoemde beslagvrije voet zorgt er voor dat er voldoende geld overblijft om van te kunnen leven. Daar mogen deurwaarders niet aankomen.

Het vaststellen van die beslagvrije voet is ingewikkeld. Er zijn veel gegevens voor nodig die mensen zelf moeten aanleveren. Daardoor wordt de hoogte van de beslagvrije voet lang niet altijd goed berekend. Dat kan er toe leiden dat mensen met schulden te weinig geld overhouden om van te leven.

Om dat te verbeteren vereenvoudigt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de berekening van de beslagvrije voet grondig. Voor het eind van dit jaar wil zij de wetgeving die hiervoor nodig is door beide Kamers heen hebben.
 
Om mensen te helpen die nu nog te maken hebben met de ingewikkelde beslagvrije voet, is er sinds vandaag een webtool. Die digitale hulp moet mensen in staat stellen meer inzicht te krijgen in de manier waarop de beslagvrije voet is vastgesteld. Als zij zelf kunnen berekenen waar ze recht op hebben en hoe dat is bepaald, zijn mensen zich ook meer bewust welke informatie ze moeten doorgeven aan de beslaglegger. En dat het belangrijk is om het door te geven als er iets in de leefsituatie verandert. Door de webtool zien zij dat de hoogte van de beslagvrije voet sterk van de persoonlijke situatie afhankelijk is.
 
Bij de tool is ook een video opgenomen waarin op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is. Zie ook

 *************************************************

Schuldenbeheersing

Vul een financieel stappenplan in: http://bit.ly/dfs297-basis-financieel-plan.

 

Velen hebben schulden gemaakt die, bij stijgende kosten van samenwonen, kinderen en mogelijk calamiteiten als scheiden, ontslag, overlijden e.d., tot financiële problemen kunnen leiden.

 

De aanpak start met een goede inventarisatie en een helder inzicht in de vaste en variabele lasten.

Dat is de basis om te berekenen wat u af kunt lossen (=de afloscapaciteit).

 

De keuze is om een schuldenregeling te treffen, zelfstandig of met hulp van schuldhulpverlening of de gemeente, via de

  • Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp: nl/), een wettelijke regeling om na 36 maanden schuldenvrij te zijn(brochures van Bureau Wsnp).
  • minnelijk traject met schuldeisers, waarbij korting onderhandeld kan worden -niet met DUO en Belastingdienst-), mede afhankelijk van de beslagvrije voet.

Bereken uw beslagvrije voet: kbvg.nl/beslagvrijevoet.  

De opgelegde beslagvrije voet is zeker in geval van huur zonder huurtoelage naar beneden onderhandelbaar. Daarvoor vraagt u via de deurwaarder een formulier aan.

 

Aflossing van de studieschuld (15 jaar of 35 jaar) kan uitgesteld worden of verlaagd worden (https://duo.nl/particulier/terugbetaler/een-studieschuld/hoeveel-terugbetalen.jsp). Pas de aflossing van uw studieschuld aan: https://duo.nl/particulier/footer/service/rekenhulpen.jsp

De schulden kunnen ook geherfinancierd worden via familie op basis van een natuurlijke verbintenis of morele schuld. Let op: om schenking te voorkomen moet u het wel aangeven: http://bit.ly/dfs298-morele-verplichting-of-dringende-schuld.

Of u doet beroep op de gemeentelijke Kredietbank na een schuldhulpverleningstraject via de gemeente. Meer informatie over schuldsanering:

 

 

Beslagen worden geregistreerd in een beslagregister: https://www.kbvg.nl/5691/gerechtsdeurwaarders/beslagregister-gerechtsdeurwaarders.html. Let op voor loonbeslag: nibud.nl/consumenten/loonbeslag/

 

 

Stappenplan zelfschuldenregelen

Met behulp van een volledig rekenprogramma kunt u inzicht krijgen in uw kosten en uw afossingscapaciteit: zelfjeschuldenregelen.nl/stappenplan/stap1.

Via de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening.  https://wetten.overheid.nl/BWBR0031331/2017-04-01 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/01/rapport-informatiebehoefte-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening   Onderdeel... Volgende
Back to home

Oplossingen