Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Onduidelijkheid is tegenwoordig normaal! Wetswijzigingen, commerciële en politieke boodschappen worden vaak onduidelijk of onvolledig gecommuniceerd. Betrokkenen missen daardoor de kern van de boodschap.   Dit geldt ook voor studenten! Sociaal leenstelsel is, met als argument bevordering van snel en bewust studeren, in... Vorige

Risicoverhoging

Het sociaal leenstel komt eraan, Hoe raakt de nieuwe regelgeving en invoering van een sociaal leenstelsel de studenten en wat kost het? Zie voor details op www.studiefinancieringsbubbel.nl.  

 

12-12-2013

Uitstel invoering sociaal leenstelsel naar 1-9-2015

Maatregelen die de levensloop van aanstaande studenten ingrijpend zullen beïnvloeden’

In de brief van OCW over invoering van het sociaal leenstelsel is bepaald:

  • Invoering sociaal leenstelsel masterfase per 1-9-2015
  • Invoering sociaal leenstelsel bachelor fase 1-9-2015
  • Kwaliteit bevorderende maatregelen en bewustere studiekeuze. Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid ligt bij 1ste kamer en bevordert een grotere keuze van type opleidingen, mogelijkheid voor bepaalde hbo-afgestudeerden een zelfde titel te krijgen als academici en beperking van collegegeld voor schakelprogramma’s.
  • Terugbetaaltermijn 20 jaar in plaats van 15 jaar.
  • Kwijtschelding van de studieschuld voor specifieke meerjarige masteropleidingen met maatschappelijke relevantie in tekortsectoren.
  • Informatie over de versobering van de reisvoorziening komt later.

Wetsvoorstellen voor afschaffen basisbeurs als gift komt voor masteropleiding voor de zomer en voor bachelor opleiding begin 2014.

De structurele opbrengst is €1,2 miljard en wordt ingezet in onderwijs en onderzoek.

 

De Minister concludeert:

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is gewaarborgd door handhaving van de aanvullende beurs met mogelijkheid van aanvullend lenen (onderzoek SCP: een beroep op de burger). Internationaal onderzoek laat zien dat een “majeure verandering snel referentiekader wordt”. Weinigen zien af van een studie. De groei van het hoger onderwijs zal doorzetten.

Leenaversie is geen probleem en wordt verzacht door de mogelijkheid tot opschorting van de aflossing van 5 jaar (jokerjaren).

Prestatieafspraken met hoger onderwijsinstellingen d.d. 2012 worden uitgevoerd. Dat betreft minimaal 12 contacturen per week, meer hogeschooldocenten per mastergraad en betere profilering van opleidingsinstituten. Invoering van een wettelijk recht op studiekeuzeadvies en invoering van bijsluiters in 2014 met inzicht in arbeidsmarktperspectief en verwacht salaris.

Er is volgens de Minister voldoende onderzoek gedaan met maximale wetenschappelijke evidentie. Het gaat nu om voorlichting en geleidelijke invoering.

 

DOCUMENTEN

7 juni 2013. Brief over de introductie van het sociaal leenstelsel. Zie op de site officielebekendmakingen.nl onder Studiefinanciering Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP.

 

Juni 2013 rapport SCP inzake effecten invoering van het sociaal leenstelsel. Zie op de site officielebekendmakingen.nl Bijlage bij Kamerstuk 24724 nr. 117 Rapport SCP 'De studie waard'.

 

Initiatieven op het gebied van beter informatie voor goede studiekeuze. Kijk op informatiesites als: http://www.studiekeuze123.nl/zoek/

Stichting Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in de Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorgt voor de financiering. Sinds begin 2009 is Studiekeuze123 een zelfstandige stichting.

 

Introductie Studiebijsluiters met informatie over studententevredenheid, studiesucces, arbeidsmarktperspectief. Zie als voorbeeld TU Delft onder Studie in cijfers en als voorbeeld civiele techniek.

 

Plannen over afschaffing van de basisbeurs en omzetting in een lening.

Zie op tweedekamer.nl onder kamerstukken/dossiers/studiefinanciering en rijksoverheid.nl onder sociaal leenstelsel.

 

Stijgende risico's/ afnemende studiekansen

1. Studenten bouwen een stijgende studieschuld op. De lasten uit deze schuld zullen het moeilijker maken een eigen woning te kopen of andere bestedingen te doen. Op dit moment worden de studieschulden niet meegerekend in de BKR, maar dat kan in de toekomst wellicht ingevoerd worden. Opgave bij de aanvraag van een woningfinanciering wordt door financieringsinstellingen gevraagd. Onjuiste opgave kan hypotheekverstrekking belemmeren. Verhoging van de studieschuld zal de leningcapaciteit van afgestudeerden verder verlagen en de koopkracht verminderen.

 

2. Er ontstaat een studiefinancieringsbubbel met een stijgende onafgeloste schuld. De kosten zullen mogelijk uiteindelijk door de belastingbetalers betaald worden.

 

3. Het studiegeld zal verhoogd worden. Het maximaal collegegeld is 1/12 deel van het wettelijke collegegeld per maand. Bij instellingscollegegeld is max. 5x het wettelijk collegegeld.

 

4. De rente zal ooit stijgen. De rente voor leningen na 1992 bedraagt in 2011 1,39%. De overheid verwacht hogere rente-inkomsten en de kans op rentestijging in komende jaren is waarschijnlijk. Daarvoor kan de overheid maatregelen treffen als in 1992, waarbij de rente door een andere berekeningswijze met meer dan 1% gestegen is.

 

5. Er wordt een blokkade opgeworpen voor specifieke studenten. Dat zijn o.a. mensen die tijdens werk extra studie willen volgen en voor studenten die een dubbele studie willen volgen.

 

6. Het verhoogd wettelijk collegegeld is niet aftrekbaar als studiekosten. De hoogte en de groei van de studieschuld zal stijgen. Er zullen maatregelen getroffen worden, die de studenten verder zullen treffen in financiële zin. Daardoor ontstaat een tweedeling waarbij studenten van meer draagkrachtige ouders bevoordeeld worden. Door aanscherping van het Bindend studie advies (BSA) is de kans op extra kosten verder verhoogd. BSA houdt in dat in een bepaalde periode, vaak het 1ste jaar, een aantal studiepunten (de norm, uitgedrukt in ECTS) behaald moet worden. Anders is het vervolgen van de studie uitgesloten en moet een andere studie of universiteit/hbo gekozen worden. ECTS is ingevoerd bij de invoering van de Bachelor-Master structuur (BAMA). ECTS staat voor European Credit Transfer System en geeft het aantal  studiepunten weer dat je moet halen in een bepaalde periode om verder te kunnen studeren. 1 ECTS geft 28-uur studie weer en 1 jaar studie telt 60 ECTS.   Let op: een BSA van 60 ECTS voor psychologie/sociologie in Rotterdam betekent dat alle tentamens gehaald moeten worden in het 1ste jaar. Een hele uitdaging!  

BSA wordt als experiment uitgebreid door het studieadvies ook toe te passen na het 1ste jaar. Dit geldt voor aanvangende studenten in 2013-2014 en in 2014-2015.

Kijk verder op: www.studiefinancieringsbubbel.nl  

Let op: hervorming studiefinanciering vanaf 1 september 2015.  4 en 5 november 2014 heeft de behandeling in de 2de kamer plaatsgevonden. http://debatgemist.tweedekamer.nl/zoeken?search_api_views_fulltext=studievoorschot. Het wetsvoorstel wordt rond 2 september in de 2de... Volgende
Back to home

Oplossingen