Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Kijk op de site van NS onder ex-student/langstudeerder na beëindiging van de studie: Korting NS KAART  Vorige

Studiekostenaftrek

U volgt een studie en u krijgt studiefinanciering = geen aftrek meer

 
 
Quote

De regels voor de aftrek van scholingsuitgaven zijn de afgelopen jaren een aantal keren gewijzigd. Kijk bij het studiejaar voor de situatie die op u van toepassing is.

Wat verstaan wij onder studiefinanciering?

Onder studiefinanciering verstaan wij:

 • een basisbeurs
 • een basislening
 • een aanvullende beurs
 • een collegegeldkrediet
 • een prestatiebeurs
 • een lening bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
 • een uitkering die vergelijkbaar is met studiefinanciering
 • een reisvoorziening (Ov-kaart)

Let op!

Hebt u recht op studiefinanciering? Maar hebt u deze niet aangevraagd? Dan gelden voor u dezelfde regels als wanneer u wel studiefinanciering krijgt.

Studiejaar 2015/2016 en later

Vanaf 1 juli 2015 zijn de regels voor de aftrek van studiekosten gewijzigd. Hebt u recht op studiefinanciering of krijgt u deze? En studeert u in het studiejaar 2015/2016 of later? En hebt u daarvoor studiekosten gemaakt? Dan hebt u geen aftrek voor deze studiekosten als u die na 1 juli 2015 hebt betaald.

Studiejaar 2014/2015 en eerder

De kosten die u hebt gemaakt voor uw studie in de studiejaren 2014/2015 en eerder kunnen aftrekbaar zijn. Bij de berekening moet u echter wel rekening houden met de ontvangen studiefinanciering. Hebt u voor het studiejaar 2014/2015 en eerder nog kosten betaald na 30 juni 2015? Kijk dan bij ‘Berekening aftrek studiekosten met studiefinanciering’ of deze kosten aftrekbaar zijn.
 

Let op!

Kon u voor de studiejaren 2014/2015 en eerder alléén de reisvoorziening (OV-kaart) krijgen? Dan mag u de kosten aftrekken die u hebt gemaakt voor uw studie. 

 

Studiekosten kunt u laten financieren via krediet. Zie op duo.nl onder particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

*******************************************************************************

1 juli 2015. fiscale_informatie_2016/veranderingen_2016/aftrek_studiekosten_2016

Vanaf studiejaar 2015-2016 zijn uw studiekosten niet meer aftrekbaar! 

Quote
Hebt u recht op studiefinanciering? Vanaf studiejaar 2015-2016 zijn uw studiekosten niet meer aftrekbaar

Volgt u een opleiding? En hebt u recht op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2015-2016 kunt u uw kosten voor boeken, les of collegegeld niet meer aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Wat is er aan de hand?

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wet studievoorschot hoger onderwijs' aangenomen. Hierdoor zijn de belastingregels voor de aftrek van studiekosten veranderd.

 

Wat verandert?

Studeert u aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO)? En hebt u recht op studiefinanciering? Dan kunt u uw studiekosten vanaf het studiejaar 2015-2016 niet meer aftrekken. Houd er nu al rekening mee dat u studiekosten die u vanaf dat studiejaar maakt, niet als aftrekpost kunt aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015.

 

Wat blijft hetzelfde?

Studeert u aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO)? En hebt u geen recht op studiefinanciering? Dan kunt u de studiekosten die u maakt vanaf het studiejaar 2015-2016, wel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015.

Unquote

_______________________________________________________________________

Einde belastingaftrek voor studiekosten in zicht. Zie Memorie van Toelichting bij de Wet studievoorschot hoger onderwijs op p.22/23: http://bit.ly/10W3p7j

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 is de vereenvoudigde rekenmethode van toepassing zonder normbedragen. 

LET OP: voorop staat dat de student zelf de kosten betaald heeft. De ontvangen prestatiebeurs, excl reisvoorziening, komt in mindering op de aftrekbare kosten. Ouders kunnen niet aftrekken voor de studie van hun kind. Als er in een jaar in Box 1 geen/onvoldoende inkomen is, geldt de regel dat aftrek mogelijk is in Box 3, Box 2 en volgend jaar weer in Box 1 etc. De keuzes zijn:

 
 • Privé (let op: verschil tussen 2012 en 2013). Zie voor 2013 op belastingdienst.nl onder studiekosten en studiekosten en andere scholingsuitgaven.
 • Ondermer/ZZP. Daarnaast geldt dat je als zzp'er, die inkomen registreert als resultaat uit overige werkzaamheden, studiekosten als kosten van de winst kunt aftrekken zonder drempel.
 • Via de werkgever. Tenslotte kan een werkgever onder de WKR of de oude regeling specifieke opleidingskosten onbelast vergoeden, inclusief reiskosten. 

Let op minimum en maximum (€ 250- € 15.000). Ouders mogen geen kosten aftrekken. Let ook op de hoogte van het inkomen (inkomen hoger dan algemene heffingskorting), hoogte van de kosten en de studiefinanciering:

 • Wat is aftrekbaar? Wel aftrekbaar zijn boeken, les/collegegeld en bijzondere duurzame afschrijfbare studie-instrumenten dus niet computer e.d.
 • Lees de regeling in geval van studiefinanciering 2013 
 • Hoe bereken ik de aftrek? 
 • Hoe kan ik plannen voor maximale aftrek en teruggave van belasting over inkomen?
  • Studenten moeten eigen studiekosten/collegegeld betalen om voor aftrek in aanmerking te komen
  • Houd rekening met wisselende inkomsten en maximeer de aftrek bij het hoogste inkomen
  • Gebruik aftrek bij de laagste basisbeurs -want de basisbeurs komt in mindering- , dus als je nog inwonend student bent
  • Bundel de kosten, haal collegegeld en kosten naar voren of betaal in één keer
  • Ook al heb je geen inkomen is aftrek van studiekosten zinvol want het gaat om een persoonsgebonden aftrek. Persoonsgebonden aftrek is aftrekbaar in Box 1 en, als er geen aftrek mogelijk is, in Box 3, en als dat niet mogelijk is in Box 2. Vervolgens dezelfde procedure het volgende jaar.

 Meer op studie-kosten.nl/studieschuld

 

2013

Wel aftrekbaar zijn les-/cursus-/collegegeld, uitgaven wetenschappelijk en promotieonderzoek, leermiddelen als boeken e.d. en NIET aftrekbaar zijn reiskosten, studeerruimte en sinds 2013 computerkosten 

Er geldt een drempel >€250 en een plafond <€15.000. Voor student t/m 30 jaar die gedurende 5 jaar aaneengesloten studeert en meer dan 50% van de beschikbare tijd (40 uur) aan de studie besteedt, geldt het maximum niet;

De kosten voor de studie zijn aftrekbaar als de kosten voor jezelf of voor je fiscaal partner gemaakt zijn voor een (toekomstig) beroep. De kosten voor de studie van een kind zijn niet aftrekbaar.

Het ingewikkelde systeem van forfaitaire aftrekposten is vervangen. Vanaf 1 juli 2013 geldt dat de werkelijke studiekosten, na aftrek van de basisbeurs en de drempel van €250, aftrekbaar zijn.

 

Voor 2013 geldt nog in een aantal gevallen overgangsrecht:

 1. 2 x normbedrag hoger dan studiekosten en prestatiebeurs hoger dan normbedrag: GEEN aftrek
 2. 2 x normbedrag hoger dan studiekosten en prestatiebeurs lager dan normbedrag: aftrek mogelijk
 3. Dat geldt vooral in geval van geen prestatiebeurs, onder meer na het vervallen van de basisbeurs na 4 jaar, en hoge kosten vanwege 2de bachelor/master. 

 

Situatie zonder studiefinanciering:

De studiekosten en scholingsuitgaven voor een studie die je zelf volgt, tel je bij elkaar op. Het saldo wordt verminderd met vergoedingen van de werkgever. Tot slot haal je hiervan de drempel van € 500 af. Het bedrag dat overblijft is de aftrek studiekosten. NB: Indien je een fiscaal partner hebt, moet je de aftrekbare kosten los van elkaar berekenen en bij beiden een drempel van € 500 hanteren. Vervolgens tel je deze kosten bij elkaar op en kun je deze fiscaal optimaal verdelen, zolang het opgeteld 100% blijft.

 

Situatie met studiefinanciering:

Hiervoor heb je onderstaande gegevens nodig:

– studiekosten;

– normbedragen;

– studiefinanciering (aantal maanden x prestatiebeurs);

– ontvangen inkomsten/vergoedingen.

 

Normbedragen: dit bedrag is gerelateerd aan de maanden dat je studiefinanciering krijgt of daar recht op hebt. Aan de hand van deze wettelijke vastgelegde normbedragen bereken je de studieaftrek.

Lesgeld: deze bereken je per maand dat je een opleiding volgt.

 

Aftrekmethodiek

 1. herreken studiekosten door les-, (instellingscollege)collegegeld vast te stellen voor het aantal maanden in het fiscaal jaar. Bedragen staan in Aanvullende toelichting onder Tabel overzicht les- resp. collegegeld.
 2. Verhoog saldo 1 met gemaakte studiekosten.
 3. Verminder saldo 2. met vergoedingen van werkgever of van ouders voorzover het studiekosten betreft. Het saldo is: TOTALE STUDIEKOSTEN.
 4. Reken het normbedrag uit op maandbasis op basis van Aanvullende toelichting onder Tabel normbedragen mbo of hbo/wo.
 5. Vermenigvuldig saldo 4. met factor 2. Het saldo is het dubbele NORMBEDRAG. 
 6. Verminder saldo 3. met saldo 5.

Als het resultaat positief is, is sprake van een dure studie dus AFTREK MOGELIJK. Zie onder 7.        

Als het resultaat negatief is, is geen sprake van een dure studie. Als blijkt dat het normbedrag hoger is dan de prestatiebeurs is toch AFTREK MOGELIJK. Zie onder 8. Als blijkt dat het normbedrag niet hoger is dan de prestatiebeurs is GEEN AFTREK mogelijk.

 

7a. Verminder de feitelijke studiekosten (collegegeld voor vol jaar - indien in één keer betaald- plus studiekosten) met 1x normbedrag.

b. Verminder saldo a. met prestatiebeurs.

c. Verminder saldo b. met de drempel. Het saldo is de AFTREK.

 

8a. Verminder het normbedrag met de toegekende prestatiebeurs.

b. Verminder het saldo a. met de drempel.

 

Let op: verreken studievergoedingen van werkgever of ouders.

 

Prestatiebeurs geen gift?

Indien je prestatiebeurs niet wordt omgezet in een gift dan heb je in de desbetreffende jaren de aftrek ten onrechte verminderd met de prestatiebeurs. Je mag nu nog het bedrag aftrekken wat je eerder niet mocht aftrekken omdat je een prestatiebeurs had. Tegen een vast bedragnen maximaal de prestatiebeurs.

De maximale aftrek van € 15.000 wordt verhoogd met het bedrag dat je over voorgaande jaren mag aftrekken.

 

Voor studiekosten als persoonsgebonden aftrek geldt de regeling voor verliesverekening. Wel voorwaartse verliesverrekening maar geen carry back.

 

De berekening is complex. Op de site van de Belastingdienst staat een Rekenhulp aftrekbedrag studiekosten en andere aftrekposten.

 

Let op:  aftrek blijkt zelden mogelijk te zijn doordat de herrekende studiekosten 2x de normbedragen moeten zijn.

In ieder geval moet je zelf collegegeld betalen (steun van ouders toerekenen aan consumptie/huur), het collegegeld in 1 keer betalen (geen maandbetalingen), studiekosten/boeken zoveel mogelijk in 1 fiscaal jaar betalen, stevig bijverdienen (bij een inkomen van ca. €6000 is door de algemene heffingskorting praktisch geen inkomen).

 

 

 

rijksoverheid.nk. Quote Maximumtarief op instellingscollegegeld zorgt voor toegankelijkheid hoger onderwijs Nieuwsbericht | 06-03-2020 | 15:45 Voor Nederlandse studenten en studenten uit de EER komt er een maximum op de hoogte van het instellingscollegegeld. Een maximum tarief maakt een tweede studie... Volgende
Back to home

Oplossingen