November 2014: CBS: minder bedrijven failliet verklaard Vorige

Summier toegelichte begrippen

Er zijn begrippen die niet toegelicht worden. Voor nadere informatie worden links gegeven:

 

  • belastingteruggave. Zie op de site van de Belastingdienst:
  • benchmark is een basis om de prestaties van verschillende fondsen te vergelijken. Zie op www.wikipedia.org onder benchmarking (financieel)
  • coaching. Een begrip dat vele vormen kent afhankelijk van het vakgebied. Zie op Wikipedia onder coaching
  • consumptief krediet. Consumptief krediet is ongedekt krediet dat vaak aangewend wordt voor consumptieve bestedingen en meestal tegen een hoog rentepercentage verstrekt wordt. Als op financieringen afgelost wordt, is het zinvol eerst naar de mogelijkheid van aflossing van het consumptief krediet te kijken. Vergelijkingssites houder de tarieven bij. Zie verder op wikipedia.nl: http://nl.wikipedia.org/wiki/Consumptief_krediet
  • enkelvoudige rente tegenover samengestelde rente (of interest). Zie op wikipedia.nl onder enkelvoudige rente of financieel.info.nu onder renteberekening. Bij samengestelde rente wordt rente op rente berekend. Als er maandelijks rente berekend wordt, krijgt u meer rente bij sparen en betaalt meer rente bij lenen. De effectieve rente is hoger dan de de nominale rente per jaar. Als alleen de nominale rente op een consumptieve lening gepubliceerd wordt, kan de informatie onjuist zijn doordat de feitelijke rente hoger is. Daarom eist de wet dat de samengestelde rente gepubliceerd wordt of het jaarlijks kostenpercentage. Kijk ook op afm.nl onder Wat moet ik weten over rente?
  • factor A. Het gaat om het bedrag waarmee uw ouderdomspensioen jaarlijks mee stijgt. De factor A is van belang bij de berekening van uw aanvullende oudedagsvoorziening. Voor de berekening van de maximale aftrek voor de jaarruimte of reserveringsruimte vindt u de factor A op uw Uniform Pensioenoverzicht
  • factureringsregels per 1 januari 2013. Op basis van Europese wetgeving zijn de factureringsregels aangepast met als doel vereenvoudiging en modernisering (electronische) van de facturering. Hoofdwijzigingen zijn versoepeling van regels voor electronische facturering en intracommunautaire leveringen. Invoering van vereenvoudigde facturering bij levering van max. € 100 (incl. BTW). Factuurgegevens zijn dan beperkt tot factuurdatum, NAW leverancier, soort goederen, BTW-bedrag. Informatie is te vinden via Google bij veel accountantskantoren en via www.kvk.nl onder factuur. De wet: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn factureringsregels)
  • hedgefunds is een beleggingsfonds dat door het gebruik van een aantal verschillende beleggingsstrategien een maximaal rendement beoogt. Zie op Wikipedia onder hedgefunds
  • hoog-laag hypotheek. In de tijd dat de spaar-, leven-, beleggingshypotheken gebruikelijk waren was het mogelijk bij aanvang een hoge inlegpremie te betalen uit bestaand vermogen en vervolgens lagere premies te betalen. Door het ingebracht spaarbedrag bij aanvang konden vervolgpremies lager zijn en werden de rentelasten verlaagd. Met de invoering van minimaal annuïtaire aflossing is het maandbedrag gelijk en bij een lineaire hypotheek is de aflossing maandelijks gelijk. Zie annuïteitenhypotheek. Deze optie is niet meer actueeel
  • inkomensverzekering. Zie op allesoververzekeren.nl. Het betreft vele verzekeringsvarianten van aov tot overlijdensrisicoverzekering
  • leennorm. Bij het verstrekken van consumptief krediet wordt rekening gehouden met de leennorm. Dat is het bedrag dat na aftrek van vaste lasten beschikbaar moet zijn voor levensonderhoud, Zie voor de berekening in Gedragscode Consumptief Krediet op nvb.nl onder Gedragscode en vfn.nl normen-en-gedragscodes/gedragscodes/ 
  • levensfase. Het leven ontwikkelt zich via verschillende levensfasen. De indeling staat niet vast. Voor deze site is gekozen voor een aantal levensfasen die een sterke financiële impact hebben. De financiële dilemma's, keuzes, gevolgen, risico's en oplossingen worden toegelicht. De fasen lopen in elkaar over en lopen parallel met de veroudering. De levensfasen zijn ook de leidraad voor de financiële gids: Uw Financiële Routeplanner. Levensfasen:
   • studeren/ leren
   • verdienen/ inkomen genereren
   • samenzijn/ kinderen krijgen
   • wonen/ onderdak zoeken
   • beschermen/ risico's afdekken
   • oudedagvoorziening opbouwen/ anticiperen
   • vermogen opbouwen
   • vermogen overdragen
   • financieel plannen en anticiperen op calamiteiten als ontslag, scheiden, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
  • mantelzorger en mantelzorgcompliment Zie op rijksoverheid.nl onder veranderingen voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Let op: het mantelzorgcompliment is in 2015 vervallen en ook de hoge erfrecht vrijstelling. Het voordeel voor de mantelzorger is dat hij/zij als partner beschouwd wordt voor de erfbelasting. Daardoor zijn de hoge vrijstellingen van toepassing. Zie belastingdienst.nl onder Mantelzorgers
 1. onder btw_aftrekken_en_terugvragen/ 
 2. onder teruggaaf van teveel ingehouden bijdrage Zvw
 3. onder hoe zet ik een voorlopige aanslag stop?
 4. onder jongeren: belasting terugvragen of betalen
 5. onder onverdeelde boedel of erfenis
 6. onder verrekening voorlopige teruggaaf met schulden
  • quasi-legaat is een schenking die pas gerealiseerd wordt bij overlijden. Bij leven vindt geen overdracht plaats en dat is reden om deze vorm van gift niet aftrekbaar te maken bij de schenker. Het kan een som geld betreffen maar ook de uitgestelde levering van een woning
  • revisierente. De Belastingdienst heft in sommige gevallen een boeterente. Zie op belastingdienst.nl onder revisierente
  • SEPA. SEPA is de Single Euro Payments Area. Een gezamenlijk betalingsverkeer gebaseerd op een IBAN nummer voor alle binnen en buitenlandse betalingen. Alle overschrijvingen, machtigingen, incassi worden via een gezamenlijk Europees model uitgevoerd. Zie op www.wikipedia.org onder Single Payments Area Euro
  • standaarddeviatie is een percentage dat de afwijking aangeeft van een fonds ten opzichte van de gemiddelde ontwikkeling. Zoek op Morningstar onder standaarddeviatie.
  • T.E.R. (total expense ratio). Een kostenmaatstaf, een bedrag waarin alle kosten van een beleggingsfonds zijn vervat. De TER is van belang voor het berekenen van het doelvermogen. Let op. sommige kosten zijn niet vervat in de TER.
  • toekomstvoorzieningen. Definitie Aegon: Toekomstvoorzieningen zijn het financiële vangnet met als doel om bij ouderdom werkloosheid en arbeidsongeschiktheid nog te voorzien in levensonderhoud. Vaak worden daar de voorzieningen voor de oudendag in de 1ste, 2de en 3de pijler mee bedoeld.  Maar u kunt ook ruimer denken aan elke vermogensopbouw voor latere leeftijd. Dat kan in de vorm van woningen, collecties, effecten in het kader van Sparen, Beleggen, Pensioen
  • wet uniformering loonbegrip (ULB). Een loonbegrip voor loonbelasting, sociale premies en Zvw. Zie op www.rijksoverheid.nl onder wet uniformering loonbegrip

 

 

Decemberraming 2017: hoogconjunctuur en expansieve begroting Gepubliceerd: 20 december 2017 De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor... Volgende
Back to home

Oplossingen