Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Decemberraming 2017: hoogconjunctuur en expansieve begroting Gepubliceerd: 20 december 2017 De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor... Vorige

Miljoenennota 2014 en Belastingplan 2014

VIDEO Miljoenennota 2014.

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving! Zie op rijksoverheid.nl onder Troonrede 2013, Miljoenennota 2014 en Belastingplan 2014 en op cpb.nl onder Macro Economische Verkenning 2014. In aanvulling op het Belastingplan is Overige fiscale maatregelen 2014 goedgekeurd. Zie ook op rijksoverheid.nl onder:

Begroting SZW 2014: een toekomstbestendige arbeidsmarkt en betaalbare sociale zekerheid. Financieel nadelen vallen in komende jaren bij hogere inkomens, pensioengerechtigden, woningbezitters, zorgbehoevenden, samenwoners met 1 inkomen boven modaal, studenten, toekomstig werklozen. Stimuleringsmaatregelen gelden voor de woningmarkt, arbeidsmarkt, financiering van MKB en bevordering van investeringen en innovaties. Zie voor financiële effecten op nibud.nl onder NIBUD koopkrachtberekeningen.

Of met invoering van uw persoonlijke omstandigheden op wijzeringeld.nl onder wat-betekent-dit-voor-mij/

 

Wat zijn de plannen? Maatregelen op het gebied van o.a. eigen woning, AOW, pensioen, zorg, sociale zekerheid en collectieve sector.

Wie treft het vooral? Hogere inkomens, pensioengerechtigden, samenwoners met 1 boven modaal inkomen, zorgbehoevenden.

 

Kernwetten zijn:

 • Belastingplan 2014
 • Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit
 • Wet wijziging percentage belasting- en invorderingsrente
 • Overige fiscale maatregelen 2014
 • overige wetten in wording

 

Belangrijke plannen, buiten tariefverhogingen e.d., die u financieel kunnen raken naar levensfase zijn:

 

LEREN

 • lopend: invoering sociaal leenstelsel
 • bestrijding jeugdwerkloosheid

VERDIENEN

 • lopend: verkorting en verlaging WW, verlaging ontslagvergoeding, beperking aanwending ontslagvergoeding tot scholingsbudget, één ontslagroute afhankelijk van de aard van het ontslag
 • algemene heffingskorting inkomensafhankelijk en met ingang van 1-1-2015 tot nihil afgebouwd afhankelijk van inkomensniveau
 • verhoging arbeidskorting en afbouw voor hogere inkomens tot nihil
 • herziening fiscale regeling MRB oldtimers en classic car
 • vrijstelling vrijval stamrechtvermogen in stamrecht-BV en geblokkeerde rekening. Zie 20% vrijstelling
 • beëindiging fiscale facilitering stamrechtkapitaal via stamrechtvrijstelling. Zie op gouden handdruk
 • verlenging crisisheffing van 16% bij inkomen boven € 150.000
 • geen indexatie loon-en inkomstenbelasting
 • samenvoeging toeslagen in één toeslag genaamd 'huishoudtoeslag'

 

ONDERNEMEN

 • Box 2 heffing 1 jaar op 22%
 • extra kredietmogelijkheid MKB
 • versnelde afschrijving
 • investeringsinstelling
 • energiebesparingsmaatregelen
 • innovatieregelingen
 • stimulering lokaal opgewekte energie
 • vanaf 2015 geen afslag van 30% voor gebruikelijkloonregeling

SAMENZIJN

 • verhoging eigen bijdrage voor kind met het hoogste aantal opvanguren

WONEN

 

BESCHERMEN: via Wet werk en zekerheid en Participatiewet

VERMOGEN

 • schenkingsvrijstellling voor afbouw woningfinanciering van € 100.000 ook tussen niet familieleden in het jaar 2014. Zie vrijstelling
 • periodieke giften via onderhandse akte in plaats van notariële akte vanaf 1-1-2014 aan ANBI/vereniging met tenmiste 25 leden. Zie op rijksoverheid.nl onder overige-fiscale-maatregelen-2014
 • waardering serviceflats voor erfbelasting op verkoopwaarde in plaats van WOZ-waarde
 • provisieverbod vermogensbeheerders.
Meer details onder Belastingplan en het betreffende jaar. Volgende
Back to home

Oplossingen