Zie op de site van de Belastingdienst onder Gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Als u fiscaal partner bent, kunt u een inkomensverdeling maken voor gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en bestanddelen van de rendementsgrondslag in Box 3. Onder gemeenschappelijke inkomensbestanddelen wordt verstaan: belastbare... Vorige

Persoonsgebonden aftrek - belangrijke aftrekposten!

Doet u uzelf tekort door geen gebruik te maken van toegestane aftrekposten?

http://bit.ly/dfs564-persoonsgebonden-aftrek

1. uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

2. http://bit.ly/dfs566-aftrekbare-partneralimentatie 

3. http://bit.ly/dfs104-aftrekbare-zorgkosten 

4. http://bit.ly/dfs567-gift-en-schenking-aftrekbaar 

5. http://bit.ly/dfs474-aftrekbare-opleidingskosten 

6. http://bit.ly/dfs565-aftrekbare-studiekosten-en-opleidingskosten 

http://bit.ly/dfs476-restant-persoonsgebonden-aftrek

 

 

Overzicht: belastingdienst.nl/vragen_antwoorden_over_persoonsgebonden_aftrekposten

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/restant_persoonsgebonden_aftrek/

 

De Persoonsgebonden aftrek (zie ook: Hoofdstuk 2a, Box 1) is toe te delen aan de partner en is dus niet echt gebonden aan een persoon. De persoonsgebonden aftrek bestaat uit onderstaande aftrekposten, verhoogd met de niet verrekende posten van voorgaande jaren. Zie op inkomstenbelasting/aftrekposten en kosten_die_u_niet_mag_aftrekken

 

 

 

 

******************************************************************************

2017 REGEERAKKOORD 'VERTROUWEN IN DE TOEKOMST'

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf 

Quote Alle aftrekposten geleidelijk naar basistarief In 2020 wordt het aftrektarief waartegen aftrekposten aftrekbaar zijn voor alle aftrekposten gelijkgetrokken met het dan geldende aftrektarief van de hypotheekrente en met 3%-punt per jaar naar het basistarief afgebouwd. Het aftrektarief komt in 2021 op 43% uit. Unquote

Denk ook aan de aftrekposten hypotheekrenteaftrek, lijfrente en reiskosten openbaar vervoer: inkomstenbelasting/aftrekposten/ 

***************************************************************************

In 2009 is de ziektekostenaftrek beperkt tot specifieke kosten boven een bepaalde drempel. Bij een laag drempelinkomen mag u de ziektekosten met 113% verhogen. Als u echter op 1 januari 2010 jonger was dan 65 jaar geldt 77% verhoging. Zie verder onder: negatieve persoonsgebonden aftrekposten. Let op: ook in 2014 worden aftrekbare ziektekosten afgebouwd.

In 2009 is de ziektekostenaftrek beperkt tot specifieke kosten boven een bepaalde drempel. Bij een laag drempelinkomen mag u de ziektekosten met 113% verhogen. Als u echter op 1 januari 2010 jonger was dan 65 jaar geldt 77% verhoging. Zie verder onder: negatieve persoonsgebonden aftrekposten.

 

Wanneer kan overheveling zin hebben?

Uw specifieke situatie bepaalt of overheveling zin heeft. Mogelijkheden zijn er:

  • als uw (hypotheek)aftrek hoger is dan uw eigenwoningforfait. Dan heeft u een aftrekbaar negatief saldo.

Voorbeeld:

Als u en uw partner in een verschillende schijf van Box 1 vallen, is het bij een negatief saldo verstandig (een deel van) het bedrag bij de partner met het hoogste inkomen (hoger belastingtarief) op te geven. Als u en uw partner in het 52 % tarief vallen en u komt door de aftrek in het 42 % tarief, dan kunt u beter een deel van de aftrek aan uw partner toedelen die nog een 52 % aftrekmogelijkheid heeft. U maakt gebruik van het verschil in tarief doordat in Box 1 een schijventarief geldt (gebruik maken van het progressievoordeel).

 

  • als u een negatief inkomen uit aanmerkelijk belang geniet. Verdeling heeft alleen zin als uw partner een positief inkomen in de Box heeft. Progressievoordeel is niet mogelijk; 
  • als u een partner heeft met vrijgestelde bezittingen. Progressievoordeel is niet mogelijk in Box 2;
  • als u alimentatie betaalt, samenwoont met een nieuwe partner en u geniet inkomen in Box 1 belast in de tweede schijf, terwijl uw partner wordt belast in de hoogste schijf. Het kan verstandig zijn dat uw partner de alimentatie aftrekt.

 

U kunt geen verdeling maken door het eigenwoningforfait toe te delen aan het laagste inkomen en de hypotheek aan het hoogste inkomen.

 

Een andere situatie doet zich voor als u niet werkt en geen partner heeft. U krijgt dan geen algemene heffingskorting. Om de heffingskorting te ontvangen, is fiscaal partnerschap vereist.

Voor samenwoners kan het voor de Successiewet voordelig zijn als u fiscaal partner bent. Als u aan de voorwaarden voldoet (zie bij Partnerbegrip) wordt u gelijkgesteld met gehuwden/geregistreerde partners. Dan geldt het lage tarief en de grote vrijstelling.

 

Let op: fiscaal partnerschap heeft geen zin als u geld geleend heeft aan uw partner als ondernemer. Verlies op durfkapitaal is tussen fiscaal partners niet aftrekbaar.

 

Aftrekbare studiekosten en andere scholingsuitgaven: belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken met drempel   Aftrekpost: belastingdienst.nl/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken Volgende
Back to home

Oplossingen