2015 De aanscherping van de regels (zie Wet aanpassing financieel toetsingskader), overheidsbeleid (beoogde afschaffing van de doorsneepremies) en geleidelijke daling van de rekenrente (zie studie van Aon op http://www.aon.com/netherlands/persberichten/2015/gewijzigde-rekenrente-raakt-pensioenfondsen-aanzienlijk.jsp ... Vorige

Wet aanpassing financieel toetsingskader (33972) - geen zorg voor nu maar wel voor morgen

Pensioenfederatie.nl

quote

Pensioenfederatie wil overleg over impact dalende/negatieve rente op pensioensysteem

De Pensioenfederatie is verheugd over de totstandkoming van een pensioenakkoord om het Nederlandse pensioenstelsel nog robuuster te maken en te moderniseren. Recente financiële ontwikkelingen zijn echter reden tot grote zorg. In een position paper uit de Pensioenfederatie haar zorgen over de extreme situatie die is ontstaan. De ontwikkeling van de dekkingsgraden, premies en opbouwpercentages is bijzonder zorgwekkend en noopt tot overleg met minister Koolmees.

 

De laatste maanden worden de financiële markten instabieler, zakt de rente verder tot historische dieptenpunten en verslechtert de positie van pensioenfondsen als gevolg daarvan verder. Het door het kabinet overgenomen advies van de Commissie Parameters (Dijsselbloem) stelt de economische verwachtingen voor de toekomst neerwaarts bij, wat vanaf volgend jaar een versterkend negatief effect heeft op de ontwikkeling van premies, dekkingsgraden en opbouwpercentages van pensioensparend Nederland. Als gevolg van deze ontwikkelingen staan bij de pensioensector alle seinen inmiddels op rood. Onder meer de handelsoorlog, geruchten over nieuwe monetaire stappen van de Europese Centrale Bank én Brexit doen die seinen dieprood kleuren.

Bron: Pensioenfederatie

Unquote

 

Lees voor meer details over de verslechtering:
pensioenfederatie.nl/stream/position-paper-pensioenfederatie-over-dreigende-pensioenverlagingen-sept2019.pdf/20190905143751 

 

PwC: pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/pensioenen/overzicht-pensioenactualiteiten-2019-q3.html?utm_source=Dag2019-10-18&utm_medium=email&utm_campaign=Belastingnieuws

 

.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/11/kamerbrief-commissie-parameters-en-voorhang-ontwerpbesluit-besluit-financieel-toetsingskader-pensioenfondsen

Advies Commissie Parameters: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/06/11/advies-commissie-parameters/advies-commissie-parameters.pdf 

 

***************************************************************************

25 juli 2017: verdere verbetering dekkingsgraad pensioenfondsen! dnb.nl/binaries/t8.8nk-dekkingsgraad

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor? 20-09-2018: https://statistiek.api.dnb.nl/api/dataset/resourcefile?id=a4af8408-51a6-40c6-bcd5-6bc6c28a79b5

 

***************************************************************************

De dekkingsgraad van pensioenen blijft dalen. Treft dat ook uw pensioenfonds? Check op:

Beleidsdekkingsgraad van pensioenen: http://www.dnb.nl/binaries/t8.8nk_tcm46-330827.xls?2016060913

Kwartaalgegevens individuele pensioenfondsen: http://www.dnb.nl/binaries/t8.18nk_tcm46-330809.xls?2016060913

 

 

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK: 33972): eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33972_wet_aanpassing_financieel. Wet: eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvhwtbnzpbzzc/vjkz7sewdkzu/f=y.pdf'. Daarin worden regels gesteld/herzien voor premieberekening door pensioenfondsen, toeslagverlening, (inhaal)indexatie, dekkingsgraad en herstelplannen. 

Conclusie: het FTK stelt een strak financieel kader voor pensioenfondsen. Daardoor is indexatie in de toekomst onwaarschijnlijk en herstel van het opgelopen pensioenverlies van veelal 20% door korting op indexatie en uitkeringen ook onwaarschijnlijk.

Belangrijke beoogde veranderingen zijn:

  1. Helderheid. Transparante, duidelijke en begrijpelijke informatie over het beleid van pensioenfondsen. Zodat deelnemers inzicht hebben in het te verwachten pensioen, de risico's en de maatregelen die getroffen worden in geval van tegenvallers (crisisplan) en in geval de levensverwachting stijgt.
  2. Stabiliteit. Regels moeten voorkomen dat financiële schommelingen leiden tot schoksgewijze ingrepen in de uitkeringen of extra lasten.
  3. Vermogensversterking. Opbouw van sterke pensioenfondsen met veel reserves om toekomstige financiële tegenvallers op te vangen.
  4. Evenwicht tussen generaties
  5. Toekomstbestendigheid. Pensioenfondsen moeten duidelijk aangeven wanneer geïndexeerd wordt en wanneer herstelkortingen en inhaalindexatie plaatsvinden. Binnen het wettelijk kader, dat scherp is en bestendigheid eist. D.w.z. dat herstel ook in de toekomst gehandhaafd kan worden.

 Meer op Wet pensioencommunicatie.

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/14/kamerbrief-evaluatie-wet-aanpassing-financieel-toetsingskader/kamerbrief-evaluatie-wet-aanpassing-financieel-toetsingskader.pdf 

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/03/08/evaluatie-wet-aanpassing-financieel-toetsingskader/rapport+WTW+-+Rapport+evaluatie+FTK+def.pdf 

 

Wat betekent dat voor u?

1. Stabiliteit pensioenen.  De toetsing is niet meer gebaseerd op de actuele dekkingsgraad maar op de beleidsdekkingsgraad. Dat is het voortschrijdend gemiddelde van actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Dus schoksgewijs aanpassen van de pensioenen is minder waarschijnlijk. Daarnaast is besloten de rekenrente voor de waardering van de pensioenverplichtingen (UFR, rekenrente van DNB) niet aan te passen en niet te middelen over 10 jaar. Dat betekent dat de lage rente van 2015 de dekkingsgraad van de pensioenfondsen verder naar beneden drukt. De huidige continuïteitsanalyse is vervangen door de haalbaarheidstoets. Daarbij wordt rekening gehouden met pessimistische scenario's. 

De gevolgen van onvoldoende dekkingsgraad (eigen vermogen verminderd met de pensioenverplichtingen) zijn veel ingrijpender. De eisen voor het eigen vermogen zijn aangescherpt. Het vereist eigen vermogen is gemiddeld 20%. In geval van een reservetekort (buffer kleiner dan vereist eigen vermogen, norm 120%) moet herstel plaatsvinden in 10 jaar (was 15 jaar). Daarbij wordt elke jaar gemonitored en indien de gewenste versterking van het eigen vermogen niet gerealiseerd wordt, worden de herstelmaatregelen aangescherpt. 

In geval van onvoldoende dekkingsgraad (=dekkingsgraad <104,2% gedurende 5 jaar) moet herstel plaatsvinden. Als na 5 jaar een fonds nog altijd een tekort heeft op basis van de actuele en beleidsdekkingsgraad dient acuut herstel plaats te vinden via bijstorting door de werkgever of korting van de pensioenaanspraken. Deze maatregel mag vanaf 2015 over 10 jaar uitgesmeerd worden. Een verschil is dat voor 2015 de toetsing van het beoogd resultaat en de bijsturing van herstelplannen na 3 of 15 jaar plaatsvond. Na 2015 vindt bijsturing op jaarbasis plaats. Het voordeel is dat niet pas na 3 of 15 jaar extreme maatregelen genomen moeten worden. Het nadeel voor deelnemers is dat jaarlijks gekort of niet geïndiceerd wordt tot herstel gerealiseerd is. Overigens bepaalt DNB de lengte van de herstelperiode. In geval van vergrijzende fondsen kan de herstelperiode ook minder dan 10 jaar zijn.

2.  Indexatie. Strengere regels voor:

  • indexatie (=bijvoorbeeld pensioenen die meegroeien met loonstijgingen). Deelindexatie is pas mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 110% (was 104,2%) en volledige indexatie vanaf 132%.
  • na-indexatie. Na-indexatie is pas mogelijk vanaf 132% (herzienbaar) en voor 20% van het vermogensoverschot (=financiële reserves boven 132%). Voor 2015 was 100% mogelijk.
  • beëindiging van een verlaging van pensioenen. Mogelijk vanaf 132%. Het was 104,2%

3. Makkelijker regels voor waardeoverdracht. Meer informatie op abp.nl onder wat-betekenen-de-pensioenregels-concreet.asp. 

 

De beleidsdekkingsgraad wordt door DNB gepubliceerd op de volgende data: http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/publicatiekalender/index.jsp?subject=Beleidsdekkingsgraad+pensioenfondsen&period=. Indien een pensioenfonds op grond van de beleidsdekkingsgraad niet langer voldoet aan het vereist eigen vermogen (VEV) dient het binnen drie [4] maanden een herstelplan in bij DNB. Regels voor herstelplan pensioenfonds: http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-232915.jsp

 

Het uitsmeren van herstel is in het belang van ouderen maar het voorkomen van herstelindexering is in het belang van jongeren. Pensioenfondsen moeten rekening houden met generatie-effecten. De kans op herstelindexering is daardoor kleiner.

Herstel is mogelijk via premieverhoging, indexatiekorting, bijstorting door de werkgever of uitkeringverlaging.  

*********************************************************************************

Op 17 december is de wet in de 1ste kamer besproken en aangenomen met 40 voor en 31 tegen van de 75 officiële stemmen in de 1ste kamer. Zie: 33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

De controle op pensioenfondsen is verbeterd. De invoering van het Financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (FTK) (33972) moet duurzaamheid van pensioentoezeggingen garanderen. Zie op eerstekamer.nl wetsvoorstel/33972_wet_aanpassing_financieel. Hoofdzaken zijn: hogere buffers voor pensioenfondsen, langere periode om tekorten aan te zuiveren, strengere indexeringsnormen (dus minder kans op -herstel van- indexatie).

Sinds 2008 is volledige indexatie uitzondering. Het koopkrachtverlies bedraagt in 6 jaar meer dan 10%. Door korting soms 20%. Herstel van het koopkrachtverlies is praktisch uitgesloten door de verscherpte regels omtrent dekkingsgraad, beleggen in aandelen (meer risico) en inhalen van de indexering. 

De trend is overgang naar beschikbare premieregeling en individuele opbouw.

Een goed pensioen is voor een aantal mensen onhaalbaar, voor velen ver weg en voor de meesten een moeilijk te bevatten begrip. In de trend van versobering worden systemen en stelsels continu gewijzigd met als resultaat dat het pensioen verschraalt. Daarom moet ieder het pensioenrisico inschatten voor zichzelf en de partner en zo mogelijk maatregelen nemen. Dat het pensioen nu voor velen... Volgende
Back to home

Oplossingen