Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


VERMOGEN 1 april Uitbreiding Bankierseed! ************************************************************************************* Kan ik 1,2% heffing in Box 3 voorkomen. Oplossing: verlaag vermogen: http://bit.ly/dfs56-groenbeleggen    Hoe... Vorige

Overheid en macro economie, Centraal Economisch Plan,

 http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-maart-2018

Nederlandse economie overtreft die van eurozone

Gepubliceerd: 6 maart 2018

De Nederlandse economie is op stoom. Met groeicijfers van 3,2% (dit jaar) en 2,7% (in 2019) overtreft de Nederlandse economie die van de eurozone met 0,6%-punt per jaar. De werkloosheid daalt nu snel naar het laagste niveau sinds 2001. Het begrotingssaldo verbetert niet ondanks de hoogconjunctuur, wat vooral het gevolg is van hogere overheidsbestedingen. Gezien de onzekerheden kon in de raming nog geen rekening worden gehouden met toekomstige besluitvorming rondom de gaswinning uit het Groningerveld. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2018 (CEP).

Ga direct naar de cijfers. De infographic met conclusies is onderaan deze pagina ook als bijlage-bestand te downloaden.

 

  2017 2018 2019
Bruto binnenlands product groeit door 3.1 3.2 2.7
Inflatie (hicp) stijgt 1.3 1.6 2.3
Mediane statische koopkracht (%) stijgt in 2019 0.3 0.6 1.6
Daling werkloze beroepsbevolking (%) houdt aan 4.9 3.9 3.5
EMU-saldo verbetert niet t.o.v. 2017 1.1 0.7 0.9
Gestage daling EMU-schuld (ultimo jaar) 56 52.1 48.4

 

De werkloosheid daalt nu snel, naar 3,9% dit jaar en 3,5% in 2019. De krachtige werkgelegenheidsgroei absorbeert met gemak de nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt. Bedrijven bieden vaker een vast arbeidscontract en betalen hogere lonen om mensen te kunnen aantrekken of te behouden. Door de stijgende arbeidskosten en de verhoging van het lage btw-tarief stijgt de inflatie in 2019 naar 2,3%. Door hogere lonen en lastenverlichting verbetert de mediane koopkracht in 2019 niettemin met 1,6%.

De Nederlandse hoogconjunctuur is het gevolg van de gunstige internationale conjunctuur, lage rentes, expansief begrotingsbeleid en een nog steeds krachtige woningmarkt. Met de laatste twee factoren onderscheidt Nederland zich van het buitenland. In de raming is rekening gehouden met een mild Brexit-scenario waarin een handelsovereenkomst wordt bereikt. De schadelijke gevolgen voor de economie kunnen sterk oplopen bij een chaotische Brexit of bij een tegenvallend onderhandelingsresultaat.

Het overheidssaldo verbetert niet ondanks dat de economie op stoom is. Vorig jaar bedroeg het overschot 1,1% van het bbp; dit jaar komt dat uit op 0,7% en volgend jaar op 0,9%. De toch al florissante economie wordt verder gestimuleerd via intensiveringen in onderwijs en defensie en door stijgende zorguitgaven. 

Het CPB vraagt naast de nieuwste economische cijfers aandacht voor de beperkingen in de koopkrachtplaatjes. Statische koopkrachtplaatjes geven inzicht wat economie en beleid op hoofdlijnen voor mensen betekenen, maar zijn minder geschikt voor een vertaling naar de privé portemonnee waarschuwt het CPB. Met beleid kan de spreiding in de inkomensverdeling worden omgebogen, maar het sturen op precieze cijfers achter de komma gaat voorbij aan de onzekerheid die onlosmakelijk verbonden is met ramen. Op 22 maart verschijnt het volledige Centraal Economisch Plan 2018. De vandaag gepresenteerde cijfers komen daarin ongewijzigd terug.

Bijlagen

Infographic CEP 2018

pdf document, 846.4 KB

Download document

 

**********************************************************************

CPB.nl

Quote

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert vrijdag 24 maart het Centraal Economisch Plan 2017. Deze raming omvat een actualisatie van de economische vooruitzichten voor het lopende kalenderjaar, de eerste prognose voor 2018 en een update van de middellangetermijnverkenning (2018 t/m 2021).

Unquote

https://www.cpb.nl/ 

********************************************************************

http://www.cpb.nl/publicatie/raming-cep-2016

Persbericht CPB

Quote

Gestaag herstel Nederlandse economie

Persbericht | 7‑03‑2016

De Nederlandse economie herstelt zich gestaag, maar niet uitbundig, van de Grote Recessie en de eurocrisis, met een groei van 1,8% dit jaar en 2,0% volgend jaar. De inflatie is dit jaar laag (0,3%) als gevolg van gedaalde olie- en grondstoffenprijzen, en neemt volgend jaar toe naar 1,0%.

Raming CEP 2016

Download (PDF document, 3.3 MB) | 20 pagina's | ISBN 978‑90‑5833‑722‑1

De stabiele economische groei gaat gepaard met een beperkte daling van de werkloosheid naar 6,5% dit jaar en 6,3% in 2017.  Het overheidstekort daalt naar 1,7% bbp dit jaar en 1,2% bbp volgend jaar.

Ga direct naar de cijfers. De infographic met de conclusies is onderaan deze webpagina ook als bijlage-bestand (PDF) te downloaden.

Mondiaal zet het gematigde economisch herstel ook door, met een groei van de wereldeconomie van 2,9% dit jaar en 3,2% volgend jaar. Voor  het eurogebied zijn de cijfers 1,6% dit jaar en 1,7% volgend jaar. De voor Nederland relevante wereldhandel trekt geleidelijk aan naar 4,4% in 2017.

De onzekerheden rondom de raming liggen vooral in het internationale beeld en de risico’s zijn overwegend neerwaarts. Aanhoudende volatiliteit op de financiële markten in reactie op de onzekerheden schaadt het investeringsklimaat, gelet op de onzekere rendementen. Een Brexit zou op termijn een negatief effect op de Europese en Nederlandse economie kunnen hebben, evenals het buiten werking stellen van het Schengen-verdrag in reactie op de voortdurende instroom van asielzoekers.

De Nederlandse economie ontwikkelt zich stabiel. De lagere gasproductie drukt de groei dit jaar met 0,2%. Onderliggend is de groei in beide jaren vergelijkbaar. Zowel in 2016 als 2017 dragen alle bestedingscategorieën bij aan de groei. De consumptie groeit door een toename van het reëel beschikbaar inkomen, hogere werkgelegenheid en de doorwerking van het 5 miljard-pakket lastenverlichting. In beide jaren gaat de productiegroei gepaard met een toename van de werkgelegenheid die gedreven wordt door de groei van de marktsector. Het arbeidsaanbod neemt eveneens toe, maar  minder dan de werkgelegenheid. Per saldo resulteert een lichte daling van de werkloosheid naar 6,3% in 2017.

Het overheidstekort daalt naar 1,7% bbp in 2016 en 1,2% bbp in 2017. Het aanhoudende herstel van de economie en de daling van de werkloosheid zorgen voor lagere uitgaven aan  werkloosheidsuitkeringen. Lagere gasbaten, zowel door lagere productie als door de lagere prijs, dempen de tekortvermindering. De vermindering van het tekort in 2017 spoort met de daling die al zichtbaar was in de doorrekening van het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher. Het structurele overheidstekort verbetert in 2017 met 0,4% bbp. De begrotingsopdracht op basis van de Europees overeengekomen begrotingsregels komt voor 2017 naar verwachting op een vereiste verbetering van 0,6% bbp. De gecorrigeerde collectieve uitgaven overschrijden de maximale groei op basis van de Europese begrotingsregels.

In een beschouwing in de CPB Policy Brief 2016/03 ‘Raming CEP 2016’  waarin deze cijfers zijn gepresenteerd, wordt ingegaan op arrangementen die inkomen herverdelen over de levensloop. Een conclusie is dat het huidige beleid rond pensioenen en de eigen woning het spreiden van consumptie over de levensloop belemmert. Dat maakt ook Nederland als geheel kwetsbaar. Aan de ene kant zijn er grote pensioenvermogens die blootstaan aan de risico’s op de financiële markten, aan de andere kant hebben mensen  hoge schulden in de vorm van hypotheken. Het aanpassen van deze arrangementen is complex. Het vergt principiële keuzes in het pensioen- en fiscale stelsel en wordt bovendien begrensd door de (on-)mogelijkheden in de uitvoering. Opties zijn de vereiste aflossing van de hypotheek beperken tot 50% bij gelijke afbouw van de fiscale subsidie, en een vermindering van de pensioenopbouw mogelijk maken, al dan niet in combinatie met verplichtingen rond de aflossing van de hypotheek.

Op 21 maart verschijnt de definitieve versie van het Centraal Economisch Plan 2016. De vandaag gepresenteerde cijfers komen daarin ongewijzigd terug.

Bijlagen


Infographic conclusies raming CEP 2016 (PDF document, 1.9 MB)

Unquote

 

Centraal Economisch Plan voorgaande jaren: cpb.nl/publicaties=CEP 

**********************************************************************

Gemist? het politiek debat van 6 maart. Zie RTL Verkiezingsdebat. Groei NL economie vanwege bezuinigingen of olie, euro en inflatie. Zie nrc.

 

18 maart de heer Rutte: Nederland wil dat dit kabinet doorgaat.

Wat betekent dat voor u? zie op Trends

Wat kunt u doen? zie op Oplossingen

 

Trends en financiële toekomst

 

16 maart: CPB Centraal Economisch Plan 2015

Wat is uw risico? geen

 

3 maart Consumentenbond: Waar de Belastingdienst dit jaar extra op controleert 

 

21-24 januari. World Economic Forum Annual Meeting 2015 

Wat is uw risico? geen

 

Hebben studies van CPB invloed op beleid? Ja: 3 maart CPB rapport. Mogelijk politieke optie is de opbouw van huizen- en pensioenvermogens minder te stimuleren. Zie De Nederlandse consumptie: goede tijden, slechte tijden.

Wat is uw risico? Verlaging woningwaarde en pensioenvermogen

 

Is de aangifte datum voor 2015 aangepast? 12 jan. Aangifte doen verandert in 2015. Deadline 1 mei. Let op:  aangifte voor 1 april bericht voor 1 juli.

Wat is uw risico? Geen

 

Hoe verloopt het debat over de gasproductie? 3 maart: plenair verslag van het 2de kamer debat over de gasproductie in Groningen en het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: Aardbevingsrisico's in Groningen.

Wat is uw risico? Waardedaling woningen

 

Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit? 3 maart CPB rapport. Mogelijk politieke optie is de opbouw van huizen- en pensioenvermogens minder te stimuleren. Zie De Nederlandse consumptie: goede tijden, slechte tijden.  

Wat is uw risico? Waardedaling pensioen en woningwaarde

 

 

Hoe verloopt de vermogensontwikkeling? 20 februari: DNB: minder sparen en verdere afbouw renteaftrek. Zie nrc en DNB: De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? 

Wat is uw risico? Geen

 

State of the union http://www.bnr.nl/nieuws/735474-1501/obama-strijdlustig-en-soms-gewoon-triomfantelijk.

Wat is uw risico? Geen.

 

Hoeveel heeft de rijkste 1% van de wereldbevolking? 20 januari 2015: de rijkste 1% van de wereldbevolking zou in 2016 meer dan 50% van het totale vermogen kunnen hebben volgens onderzoek van Oxfam Novib.

Wat is uw risico? Verdere vermogensongelijkheid.

 

Word je rijker als je vermogen hebt dan als je inkomen verdient? 5 november 2014: De heer Thomas Piketty in de Tweede kamer. Zie tweedekamer.nl onder Piketty. Meer achtergrond informatie over het boek Le Capital au XXle siècle. 

Wat is uw risico? Verder vermogensongelijkheid.

Het Blauwe Boekje, de economie en begroting in grafieken en tabellen Het Blauwe Boekje van het ministerie van Financiën geeft een overzicht van de economie en begroting in grafieken en tabellen. http://bit.ly/dfs361-Het-Blauwe-Boekje-overzicht-NL-economie Volgende
Back to home

Oplossingen