Nederland verdient echte democratie!   De Zorgwet wordt mogelijk, na afwijzing door de 1ste kamer, via een AMvB doorgezet. NRC op internet. Quote: De zorgwet (Wet verbod verticale integratie) zal er rechtsom of linksom komen als het aan het kabinet en de coalitiepartijen... Vorige

Economische vooruitzichten

Middellangetermijnverwachting

cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025

cpb.nl

quote

Economische groei zwakt af en groei zorguitgaven houdt aan

Persbericht
De bbp-groei valt terug naar 1,1% per jaar in 2022-2025 door de geringere groei van het arbeidsaanbod.
De vergrijzing leidt er toe dat de bevolking in de leeftijdscategorie 15-74 jaar voor het eerst afneemt.
De stijging van de arbeidsproductiviteit is hoger dan in de voorgaande periode maar blijft onder het langjarig gemiddelde.
De groei van de werkgelegenheid in de marktsector staat onder druk door de afnemende groei van het arbeidsaanbod en de sterke vraag naar personeel in de zorgsector.
 
Bij realistische veronderstellingen voor de raming van de collectieve zorguitgaven neemt de werkgelegenheid in de zorg in 2022-2025 toe met 2,1% per jaar.
Dat schrijft het Centraal Planbureau in de Middellangetermijnverkenning 2022-2025 (MLT).
 
Unquote

*********************************************************************

cpb.nl

"Juniraming 2019: economische vooruitzichten 2019 en 2020"

Quote

Groei valt terug naar standaard tempo

Persbericht
De Nederlandse economische groei valt door de gure wind uit het buitenland terug.
De groei van de Nederlandse uitvoer is tanende. Opvallend is dat de afzwakking van de productiegroei nog nauwelijks invloed heeft gehad op de arbeidsmarkt. Die blijft krap met tot nu toe nog steeds toenemende vacatures en snelle werkgelegenheidsgroei. De werkloosheid blijft in de raming uitzonderlijk laag, maar loopt wel wat op in 2020.
 
De koopkracht blijft positief door beleid en in 2020 door matigende inflatie. Het overschot op de overheidsbegroting houdt aan. Het Amerikaanse handelsbeleid, de kans op een no-deal Brexit en de instabiele situatie in Italië zijn belangrijke neerwaartse risico’s voor de Nederlandse economie.
 
Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de zojuist gepubliceerde juniraming. Laura van Geest, directeur CPB: “Ondanks een meer standaard economische groei blijft de werkgelegenheidsgroei opvallend fors. De loonstijging is beperkt, gezien de krapte van de arbeidsmarkt. Dit is overigens geen uniek Nederlandse verschijnsel.”
unquote

https://www.cpb.nl/juniraming-2019#docid-159931

 

**********************************************************************************

April 2017: 

DNB

Quote

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Deze worden geplaatst tegen de achtergrond van de recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Unquote

http://bit.ly/dfs316-DNB-Economische-vooruitzichten.

Augustus 2016: Brexit remt de groei: cpb.nl/cijfer/kerngegevenstabel-plus-koopkrachttabel-concept-macro-economische-verkenning-2014-2017

December 2015: Economische ontwikkelingen en vooruitzichten van DNB: http://www.dnb.nl/binaries/1504198_EOV_dec_2015_tcm46-334795.pdf

 

CPB Middellangetermijnverkenning

http://www.cpb.nl/publicatie/middellangetermijnverkenning-2018-2021

************************************************************

Centraal Economisch Plan 2015 gepubliceerd

Kerncijfers 

- aantrekkende economische groei tot 1,8% in 2016

- werkgelegenhied neemt flink toe

- werkloosheid daalt tot 7% in 2016

- begrotingstekort 1,6% in 2016

 

Persbericht | 16‑03‑2015

CPB rekent alternatieven voor vermogensrendementsheffing door.

Centraal Economisch Plan 2015

Download (PDF document, 3.5 MB) | 102 pagina's | ISBN 978‑90‑1239‑536‑6

Er zijn diverse alternatieven voor de belastingheffing op financieel vermogen (box 3). Momenteel wordt een fictief (forfaitair) rendement van 4% op alle box-3-vermogens belast. Huishoudens met grotere vermogens blijken een (relatief) hoog rendement te kunnen halen doordat hun vermogen voor een groter deel bestaat uit activa met een hoog (langjarig) rendement. Een heffing op het daadwerkelijk vermogensrendement heeft als voordeel dat de belasting meer geheven wordt naar draagkracht en meer stabiliserend werkt voor de economie. Nadeel is dat de opbrengst aanzienlijk minder stabiel is en de uitvoering is ook ingewikkelder. Maar er zijn ook andere alternatieven, zo blijkt uit het Centraal Economisch Plan 2015 (CEP), dat vandaag door het Centraal Planbureau is gepubliceerd.

De kerncijfers uit het CEP werden reeds op donderdag 5 maart jl. gepubliceerd. Nu is ook het gehele boek beschikbaar, waarin  de koopkrachtplaatjes voor 2015 en 2016 in meer detail worden gepresenteerd. Dit jaar neemt de mediane koopkracht met 1,2% toe, dankzij de lage inflatie en dalende pensioenpremies. Werkenden gaan er het meest op vooruit (1,6%). Gepensioneerden gaan er met 0,7% het minst op vooruit, omdat de pensioenen maar beperkt geïndexeerd zijn. In 2016 is er geen mediane toename van de koopkracht. Werkenden gaan er met 0,3% het meest op vooruit, maar gepensioneerden gaan er 1,3% op achteruit. Dat wordt veroorzaakt door de beperkte indexatie van pensioenen en door overheidsbeleid.

In het CEP staat traditiegetrouw een aantal ‘kaders’, waarin kort op een bepaalde vraag of onderwerp wordt ingegaan. Dit keer staan onder meer centraal: de kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank, defan charts die de onzekerheid rond de raming aangeven, de stijgende activaprijzen, de herkapitalisatie van banken, de Nederlandse tekortreductie in internationaal perspectief, en de gasbaten. 

De macro-economische kerngegevens zijn als volgt (Lees ook hetpersbericht van 5 maart j.l). De economische groei trekt dit jaar aan tot 1,7% en volgend jaar tot 1,8%. De daling van de euro ten opzichte van de dollar en de forse daling van de olieprijzen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. Er is sprake van een gestaag herstel, dat vanaf dit jaar ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen. De werkgelegenheid neemt flink toe, maar de werkloosheid daalt slechts licht naar 7% in 2016. De inflatie blijft laag, in lijn met de Europese prijsontwikkeling. Zowel de consumptie als de bedrijfswinsten en de investeringen krijgen dit jaar per saldo een impuls door de lage inflatie. Het begrotingstekort daalt naar 1,8% dit jaar en 1,2% volgend jaar. Het voor conjunctuur en incidenten gecorrigeerde structurele EMU-saldo is -0,5% bbp in 2015 en  2016. In beide jaren is dit gelijk aan de middellangetermijndoelstelling  (MTO) volgens de Europese begrotingsregels.

Ga direct naar de cijfers.

Nieuwe wetgeving wordt steeds vaker ondersteund door mooie woorden/ eufemismen. Wet Werk en zekerheid werd verdedigd met: nu doorpakken moderniseren is nodig versoepelen hervormen ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker rechtspositie van flexwerkers versterkt WW gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen eenvoudiger,... Volgende
Back to home

Oplossingen