Meer details onder Belastingplan en het betreffende jaar. Vorige

Belastingplan 2013

VIDEO Miljoenennota 2013: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/videos/2012/09/18/miljoenennota-2013.html

Zie: http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/deelakkoord-begroting-2013.html

 

 

Wijzigingen van de regels in 2013 zijn deels al wettelijk goedgekeurd en deels in onderhandeling. Tegen nieuwe regels die bekend zijn, kunt u maatregelen treffen. Naar de uitkomst van in het openbaar besproken hoofdonderwerpen kunnen wij gissen. De uitdaging is de ontwikkeling te zien van de explosieve dossiers die niet openbaar zijn en wel in de wandelgangen afgekaart worden.

Vind informatie in het originele document: www.rijksoverheid.nl op: documenten en publicaties onder wetsvoorstel Belastingplan 2013, onderwerpen onder Belastingplan 2013, regering onder Miljoenennota 2013, op Overige fiscale maatregelen en Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2013.

 

Van ‘reeds vastgesteld’ tot ‘mogelijk’:

 • verhoging van het hoge btw-tarief tot 21% per 1 oktober 2012. Kijk op de site ‘rijksoverheid.nl’ onder btw en accijns;
 • verhoging bankbelasting via de Wet bankenbelasting. De sector meent dat invoering nadelig is voor de kredietverlening. Zie op de site van de nvb. Voor het originele document zie wet bankenbelasting (dossiernr. 33121).

 

Oudedagvoorziening en vooral verlenging aanvangsdatum van AOW, pensioen en aanpassing van de individuele aanvullende oudedagvoorziening.

 • Wetverhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd zal de financiële onbetaalbaarheid van de (collectieve) oudedagvoorziening verhelpen. De AOW-leeftijd wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd, de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd tot 67 jaar en de jaarlijkse aanvullende pensioenopbouw wordt aangepast. Voor het originele document zie wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (dossiernr. 33290). Bereken uw AOW-uitkering via de site van de SVB.

Zie verder op www.rijksoverheid.nl, onderwerpen, onder verhoging AOW-leeftijd en AOW-leeftijd. Onder vraag en antwoord staat ‘wanneer krijg ik AOW’. Het originele document is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (dossier 33290).

Zie ook AOW herziening.

 • De pensioenen worden aangepast door invoering van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar per 1 januari 2014. 67 jaar is niet verplicht maar de opbouwpercentages moeten bij een andere ingangsdatum actuarieel aangepast worden. Voor het originele document zie wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (dossiernr. 33290).

Zie verlenging ingangsdatum pensioen.

 

 • Aanvullende individuele oudedagvoorziening. De leeftijdsgrenzen van lijfrenten van 65 jaar en 70 jaar worden vastgesteld op AOW-leeftijd en AOW-leeftijd plus 5 jaar per 1 januari 2014. Zo geldt dat de oudedaglijfrente uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd in moet gaan.  

Overgangsregeling: voor opgebouwde lijfrentebedragen voor 31 december 2013 gelden de oude leeftijdsgrenzen. Verlaging maximum premiegrondslag en aftoppen van aanvullende faciliteiten beperken tot 3x modaal is besproken.

Zie op lijfrentesparen en oudedagslijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente.

 • Vitaliteitsregeling. De levensloopregeling wordt afgeschaft en de mogelijkheid tot fiscaal gunstig vervroegd stoppen met werken wordt aanzienlijk beperkt. 1-10-2012 is besloten de regeling niet in te voeren.

Zie vitaliteitsregeling. En op rijksoverheid.nl/ documenten en publicaties op Informatieblad vitaliteitsregeling en op levensloopregeling. Meer details in Belastingplan 2012.

Door de AOW-wijziging, het vervallen van de partnertoeslag en de verschraling van de aanvullende pensioenen, kunt u op termijn te maken hebben met een inkomenstekort. Dit kunt u opvangen dankzij doorwerken, bezuinigen, een lijfrenteverzekering afsluiten (een pensioentekort is vereist) of sparen/beleggen.

 

Woningmarkt. De nieuwe regels voor woningfinanciering zullen ingrijpend zijn. Zie:Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning, nieuwe regels aftrek hypotheekrente. De definitieve regeling is afhankelijk van onderhandelingen. Zie ook op rijksoverheid.nl de wet herziening fiscale behandeling eigen woning.

Hoofdpunten zijn:

 • structurele verlaging van de overdrachtsbelasting tot 2%;
 • minstens annuïtair aflossen van nieuwe hypotheken in 30 jaar. Bestaande constructies worden gerespecteerd. Ook bij oversluiten. In geval van verhogingen gelden de nieuwe regels voor de verhoging.;
 • uitzonderingsregelingen gelden bij tijdelijk onvermogen af te lossen en betalingsproblemen;
 • afschaffing van de fiscale vrijstelling in Box 1 voor KEW/SEW/BEW op of na 1 januari 2013 gesloten. Financiële producten die op 31 december 2012 bestaan worden gerespecteerd;
 • afbouw van maximale leensom (‘loan to value’) tot 100% van de vrije marktwaarde in 2015;
 • er zijn verschillende scenario’s overwogen om starters te helpen. Zoals verdubbeling van de grote vrijstelling voor schenking van een bedrag van € 50.000 aan uw kind ten behoeve van de aankoop van een woning. Verruiming van de leeftijdgrens. Stimulerings- en overgangsregelingen voor starters;
 • verlenging van de periode van doorverkoop van een woning zonder overdrachtsbelasting. Bij doorverkoop binnen 36 maanden (was 6 maanden) is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Zie onder Overige fiscale maatregelen 2013;
 • verhuurdersheffing en faciliteiten om de huren te verhogen.

 

Belasting.

 • afschaffing van heffingskortingen in Box 3 en vrijstellingen voor sociaal-ethische beleggingen, culturele beleggingen en durfkapitaal per 1 januari 2013;
 • per 1 januari 2013 geldt de vermogenstoets bij huur-, zorgtoeslag en kindgebonden budget.;
 • vergroeningspakket, waaronder heffingskorting van 0,7% voor groen beleggen/groen financieren;
 • afschaffen bijtellingsexceptie in het kader van < 500 kilometer privé rijden;
 • wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer. Dat houdt in afschaffing van de vrijstelling voor woon-werkverkeer (forensentaks) en afschaffing van de onbelaste ontvangst van € 0,19 kilometervergoeding.

 

Zakelijk

 • aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente;
 • stimuleringspakket bedrijfsleven voor duurzaamheid en energie;
 • invoering winstbox voor IB/VPB per 1-1-2015 (niet gerealiseerd).

 

Explosieve dossiers met een mogelijk zeer negatieve impact op uw begroting betreffen de arbeidsmarkt, zorg en onderwijs.

 

Arbeidsmarkt. Door vereenvoudiging van ontslagprocedures van medewerkers en vooral kostenvermindering bij ontslag, besparen ondernemers aanzienlijk op de productiefactor arbeid. De WW wordt aangepast en ontslagvergoedingen worden ingeperkt. Gezien de partijprogramma’s zal de zogenoemde ‘flexibilisering van de arbeidsmarkt’ nog de nodige spanning teweeg brengen.

Kernthema’s:

 • WW. De premie wordt voor 1 jaar (=2013) verhoogd ten laste van de werkgevers. De WW uitkering wordt vanaf 2014 betaald door de werkgever op basis 1 maand uitkering per dienstjaar. Voor contracten van onbepaalde tijd geldt een minimum uitkering van 3 maanden en een maximumuitkering van 6 maanden. Daarmee is het sociale vangnet bij ontslag sterk beperkt;
 • eenmalige verhoging (=crisisheffing) van de werkgeversheffing van 16% als de loonsom in 2012 meer bedraagt dan € 150.000;
 • afschaffing van de doorwerkbonus;
 • ontslagvergoedingen voor ontslagen werknemers worden geminimaliseerd. Vanaf 2014 geldt een vergoeding van een kwart tot een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van 6 maanden. De vergoeding moet aangewend worden voor scholing en transitie naar een andere baan. Dit laatste is praktisch onmogelijk voor 50+. Het vangnet voor ouderen die geen baan kunnen krijgen is daarmee vervallen. Direct ingaande of uitgestelde stamrechten, stamrecht BV’s evenals gouden handruk rekeningen verdwijnen.
 • verhoging van de werkgeversheffing van 30% naar 75% bij excessieve vertrekbonussen
 • centralisatie van ontslagprocedures via UWV tenzij sprake is van kennelijk onredelijk ontslag.
 • inkomensmatiging door nullijn voor ambtenaren/ politici, met uitzondering van de zorg, gedurende 2 jaar;
 • geen indexatie van belastingschijven.

Zie verder op:rijksoverheid.nl/ onderwerpen onder ‘ontslagrecht vereenvoudigd’ en onder ‘hoofdlijnennotitie aanpassing ontslagrecht en WW’.

 

 

Onderwijs

 • sociaal leenstelsel onder intrekking van langstudeerdersboete. De kosten van het intrekken van de basisbeurs als gift en extra leenfaciliteiten aan te bieden verhogen de studiekosten met ca. € 15.000 in 4 jaar. Een disproportioneel nadeel voor studenten
 • vervallen van de verstrekking van gratis schoolboeken.

 

Zorg

Ingrepen zijn nog niet vastgesteld. Beperking van de marktwerking en kostenverschuiving naar de patiënt is te verwachten Verhoging van het eigen risico voor ziektekostenverzekeringen tot € 350 en versobering van de AWBZ ligt in het verschiet. Een eigen bijdrage voor geneesmiddelen wordt besproken.

 

Neem niet genoegen met minder dan het brondocument:

 

 

Zie op belastingdienst.nl onder Veranderingen 2015. Quote Volgende
Back to home